thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนามัลติมีเดียแบบพึ่งตนเองสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
การพัฒนามัลติมีเดียแบบพึ่งตนเองสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ
เรื่อง เทศกาลสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
The Development of Multimedia by Using Self- Learning on English Language for
Matthayomsuksa 1 Students of Saraburiwitthayakhom School

พิมพ์พิชนา ริ้มประพันณี (1) ณัฐพล รำไพ (2) สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (3)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนามัลติมีเดียแบบพึ่งตนเองสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลสำคัญ ให้มีคุณภาพดีพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยมัลติมีเดียแบบพึ่งตนเองและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อมัลติมีเดียแบบพึ่งตนเองเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลสำคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มัลติมีเดียแบบพึ่งตนเองเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เทศกาลสำคัญ แบบประเมินคุณภาพมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อมัลติมีเดียแบบพึ่งตนเอง โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t โ€“ test
ผลการวิจัย พบว่า 1) มัลติมีเดียแบบพึ่งตนเองสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.15 / 84.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยมัลติมีเดียแบบพึ่งตนเอง สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อมัลติมีเดียแบบพึ่งตนเองสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x ฬ… = 4.52, S.D.= 0.56)

คำสำคัญ : มัลติมีเดีย, การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail : pimpidchana.r@ku.th
(2) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail : fedunpra@ku.th
(3) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail : fedustt@ku.th
โดย พิมพ์พิชนา ริ้มประพันณี (2018-07-15 06:29:55)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv