thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3445
Rate :
 4
ความยาว : 13.58 นาที | Online : 2011-07-05  
    การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน  
    โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อย ครูก็น้อย ผอ.สาคร เลยแก้ปัญหานี้โดยนำวิธีการเรียนแบบคละชั้นมาใช้ โดยจะแบ่งนักเรียนที่มีความสามารถใกล้กันมาอยู่ด้วยกัน เช่น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก ในห้องที่เรียนร่วมกันจะมีครู 2 ท่านสลับกันสอนตามวิชาที่ตัวเองถนัด การเรียนการสอนวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องจำนวนนักเรียนที่น้อย และยังเป็นการลดภาระของครู ทำให้ครูมีเวลาเตรียมการสอนมากขึ้น  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

ครูไทยกับโรงเรียน 2 ภาษา ตอน 1 ผอ.สุรพงศ์ งามสม รร.สุนทรภู่พิทยา
จากโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ต่ำ เกือบเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัดระยอง ผอ.สุรพงศ์จึงนำการจัดการเรียนการสอน รูปแบบสองภาษามาใช้แก้ปัญหา ปรากฎว่าผลการเรียนดีขึ้น เด็กสนใจเรียนมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ชื่นชมในความมุ่งมั่นของคณะครู กรณีจำนวนนักเรียนต่อห้องมีผลต่อการจัดกิจกรรมมาก น้อยไปไม่สนุก มากไปก็ควบคุมยาก สิ่งที่ต้องระวังในการสอนคละชั้นคือต้องส่งเสรืมเด็กเก่ง ช่วยเด็กอ่อน ที่ชมครูทำได้ดีมาก เพราะมีความเป็นครูมืออาชีพ แต่เมื่อใดครูปล่อยให้เด็กสอนกันเองจนไม่เข้าไปดูแล ผลร้ายจะตกที่เด็ก การนำไปปรับใช้ครูต้องดูบริบทโรงเรียนของตนด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผล ......ปรบมือให้ครับคณะครูหนองฮีหนองแคน ทุกท่าน ....จากใจของชาวชุมชนดงแคนใหญ่ จ.ยโสธร ที่เราเด็กต่อห้องปเฉลี่ย 35-40 คนครับก็ยุงยากไปอีกแบบ
โดย สุกิจ ร่วมสุข (2011-07-12 19:47:28) [แสดงความคิดเห็น]
ยินดีด้วยกับพลังความคิดและการทุ่มเทงานให้กับลูกหลาน ลูกศิษย์ที่ขาดโอกาสเหมือนโรงเรียนที่พร้อมทั้งครูทั้งสิ่งแวดล้อม ที่โรงเรียนบ้านตระแบกงาม พิษณุโลก ได้ดำเนินการสอนคละชั้นและเทคนิคสื่อการสอนหลากหลาย มีหนังสือเรียนแบบสอนคละชั้นเพื่อพัฒนาอย่างมีรูปแบบ เพราะเรามีครูเพียง 3 คนทั้งผู้บริหาร กับนักเรียน 71 คน 8 ชั้นเรียน ดำเนินการมา 15 ปีแล้วยังอยู่ได้ ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ เสนอแนะ ถ้่าหาเจ้าหน้าที่ธุรการมาทำงานแทนครูได้ ทุกอย่างคนไทยทั้งได้แน่นอน ขอเป็นกำลังใจอีกคน กับคณะครูโรงเรียนหนองฮีหนองแคน สุดยอดจริงๆ
โดย นายสมนึก สุภลาภ (2011-07-13 20:58:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่แก้ปัญหาสำหรับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นไม่มากและมีครูสอนไม่ครบชั้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่มาเรียนด้วยกันได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พี่ได้สอนน้อง น้องได้สอนพี่ เด็กเก่งช่วยเด็กอ่อน แต่ครูต้องทำแผนการจัดการเรียนรู้คละชั้นด้วย คือการรวมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่จะสอนในชั้นที่คละชั้นเป็นการสอนครั้งเดียว คุณครูที่สอนคละชั้นได้ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน และคิดกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาสอนนักเรียน และที่สำคัญผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ เพราะมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กหลายๆคนบอกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นไช้แล้วไม่ได้ผล
โดย วรรณณี อินทศรีมา (2011-07-14 15:40:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสิ่งที่ต้องระวังในการสอนคละชั้นคือต้องส่งเสรืมเด็กเก่ง ช่วยเด็กอ่อนคุณครูที่สอนคละชั้นได้ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน และคิดกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาสอนนักเรียน และที่สำคัญผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบคละชั้นด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ :tv10:
โดย จุรีรัตน์ ทองแกมแก้ว (2011-07-14 19:34:45) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการโรงรียนขนาดเล็ก ที่มีบุคลากรดานการจัดการเรียนรู้ไม่ครบชั้น โดยเฉพาะในโรงรียนขนาดเล็ก เรื่องการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น แต่ละกลุ่มสาระจะไม่สามารถจัดกิจกรรมการเนรู้ใกดปะสิทธภาพได้ หกผู้บริหาร ครูและผูเกี่ยวข้องขาดความเข้าใจและมีการบริหารจัดการไม่ดี หรือบริหารจัดการที่ขาดกระบวนการที่ชัดเจน
การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น จึงเนกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผู้บริหาร ครู อาจเข้าใจเพียงว่าเป็นการนำนักเรียนต่างระดับชั้น มาเรียนรวมกันในห้องเดียวกัน โดยมีครูผู้สอนเพียงคนเดียว ซึ่งจริงๆแล้วการเรียนกรสอนแบบคละชั้นเป็นนวัตกรรมที่สามารถบริหารจัดกรให้เกิดประสิทธิภพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของหลักสูตรได้อย่างดียิ่งหากผู้บริหารและครูมีความเข้าใจและร่วมมือกันวางแผนและลงมือปฏิบัอย่างจริงจัง การเยนการสอนแบบคละชั้นมีหลายรูปแบบหลากวิธีการ ซึ่งแบบที่นำเสนอในวิดีทัศน์นั้นเนการรสนคละชั้นที่มีครูสอนหากวิชาและกลุ่มสาระในห้องเรียนคละชั้น และครู ผู้บริหารมีความเข้าใจแร่วมมือกันเป็นอย่างดีจนเกิดประสิทธิผลทั้งโรงเรียน นักเรียนและครู :tv15:
โดย พรทิพย์ สลุงอยู่ (2011-07-15 13:45:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดการบริหารโรงเรียน ห้องเรียน และการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะจำกัดด้านบุคลากรและ จำนวนผู้เรียน สามารถปฏิบัติได้เห็นผลอย่างชัดเจน ครูมีความสุข ความพร้อมในการทำงาน ในทุก ๆ ด้าน ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง เคยเห็น หลาย ๆ โรงเรียนในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่บนดอยสูง ความกันดารทางการคมนาคม นักเรียนมีน้อย หรือความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ก็มีการจัดการเรียนรู้แบบช่วงชั้น 1,2 ก็มีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางท่านก็อาศัยสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น e-book บทเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนเข้าเรียนได้ตามความสนใจ และความสามารถ ขอร่วมชื่นชมต่อครูผู้ทำหน้าที่ได้อย่างดี ภายใต้ภาวะการทำงานที่จำกัดหลาย ๆ ด้านครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2011-07-15 20:43:41) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมในความมุ่งมั่นของคุณครูเพราะนอกจากจะช่วยให้การเรียนการสอนสนุกขึ้นจากที่มีจำนวนเด็กๆในคลาสที่มากขึ้นที่จะร่วมกันทำกิจกรรม(อย่างตัวผมเองสมัยเด็กๆเรียนในคลาสที่มีนักเรียนจำนวนน้อยเวลาทำกิจกรรมจะรู้สึกเบื่อ) อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเด็กๆให้มีความสามารถที่สูงขึ้น ซึ่งคุณครูได้จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆอย่างเต็มความสามารถเป็นการเรียนการสอนที่เหมาะกับพื้นที่ห่างไกลที่จำนวนนักเรียนบางห้องน้อยเกินไปและครูไม่เพียงพอแต่ทั้งนี้คุณครูและผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระวิชาต่างๆที่เพียงพอและมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยครับ
โดย กฤษณ์ ทองสีจัด (2011-07-15 21:36:03) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอบแบบคละชั้นถือเป็นการแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งรัฐไม่จัดสรรครูมาให้ครบชั้นซึ่งเป็นปัญหามากในขณะนี้ทั่วประเทศของไทย โรงเรียนเหล่านี้จึงนำนักเรียนที่ชั้นใกล้เคียงกันมาเรียนรวมกัน อาจนำสื่อ ICT เข้ามาช่วยเสริมในบางรายวิชา หรือใช้กิจกรรมพี่สอนน้องก็สามารถนำมาใช้ได้ก็เป็นการลดภาระของครูเพราะโรงเรียนประถมขนาดเล็กก็เปิดสอนอนุบาล 1-2 และ ชั้น ป1-6 รวมแปดชั้นซึ่งโรงเรียนเล็กๆเหล่านั้นมีครูเพียง 2-3 คน มีนักเรียนไม่มากก็จึงใช้วิธีคละชั้นมาใช้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้มากทีเดียว
โดย ทรงวุฒิ แว่นแก้ว (2011-07-16 14:42:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวคิดที่ดีมากสำหรับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นเพราะจะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมความคิดที่หลากหลายเป็นการเปิดโอกาสปลูกฝังให้เด็กสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูก็มีเวลาได้แลกเปลี่ยนเลือกสอนตามสาระที่ตนเองถนัด และเด็กก็เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย สด ไพรบึง (2011-07-17 18:32:35) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไม่ครบชั้น โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก การจัด
การเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะไม่สามารถจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมได้ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนด้อยลง ผู้บริหาร ครูและผู้ต้องร่วมกันแก้ไขการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นกระบวนการที่ชัดเจน การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นนกระบวน
การหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผู้บริหารและครู ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน ว่าไม่ได้เป็นการนำนักเรียนต่างระดับชั้น มาเรียนรวมกันในห้องเดียวกัน และสอนเหมือนกันโดยมีครูผู้สอนเพียงคนเดียว ซึ่งจริงๆ แล้วการเรียนกรสอนแบบคละชั้นเป็นนวัตกรรมที่สามารถบริหารจัดกรให้เกิดประสิทธิภพตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของหลักสูตรได้อีกวิธีการหนึ่ง หากผู้บริหาร ครู ชุมชนและผู้ปกครอง มีความเข้าใจและร่วมมือกันวางแผนและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง จะเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน ครู และโรงเรียน
:tv18:
โดย สุวิทย์ ชัยรัตน์ (2011-07-20 22:30:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวคิดที่ดีมาก และเป็นโชคดีที่ผู้บริหารกล้าคิด กล้าทำ และมีการติดตามผล จากการชม จะเห็นว่าการจัดบริบทของห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียนมาก (โรงเรียนเราก็ขนาดเล็กเปิดสอนอนุบาลถึงป.6 มีครู 5 คน ครูเก่า 1คน นอกนั้น 4 คน เพิ่งมาบรรจุปี 52 พวกเราก็ทุ่มเทนะ )
ชื่นชมครูด้วยที่ช่วยกันจัดการเรียนการสอน เห็นนักเรียนมีความสุขกับการเรียนก็รู้สึกดีใจด้วย เป็นการจัดการที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนจริงๆ
อยากเสนอสำหรับหน่วยงานต่างๆที่พร้อมจะช่วยเหลือ สนับสนุน เช่น การบริจาคคอมฯ การบริจาคสื่อ อย่ารอหนังสือนำส่งจากโรงเรียนขนาดเล็กเลยค่ะ บางแห่งสายโทรศัพท์ยังไม่มีเลย(สัญญาณมือถือก็ตามลมฟ้าอากาศ) พวกเรายังต้องการการสนับสนุนจากภายนอก อย่าลืมว่าแม้ผู้ปกครอง ชุมชนจะสนับสนุน แต่ด้วยสภาพฐานะ ครอบครัว กับภาระงานของครู(เท่าๆกับโรงเรียนอื่น) ก็อาจทำให้การจัดการยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร(ไม่เกี่ยวกับครูดีไม่ดี เก่งไม่เก่งนะคะ เท่าที่เห็นครูโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยใจสู้ และเก่งจริงๆ เวลาประชุมรวมเป็นศูนย์ อบรมอะไรเนี่ยรู้หมดเพราะต้องทำเป็นปกติ เป็นงานทุกงาน)
ศึกษานิเทศก์ก็ควรใ้ห้ความสำคัญหมั่นมาเยี่ยมเพราะ ครูจะได้เกิดความกระตือรือร้น และสามารถปรึกษาแนวทางต่างๆร่วมกันได้(ควรเป็นแบบตรงไปตรงมาเพื่อจะได้แก้ปัญหา เสนอแนะได้ถูกจุด)
อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง (เป็นโรงเรียนเพื่อชุมชนจริงๆ ถ้าไม่มีก็ไม่รู้ว่านักเรียนจะไปเรียนที่ไหน ไปยังไงเพราะบางที่ก็เกินกว่าที่ผู้ปกครองจะไปรับ-ส่งลูกหลานได้ สังเกตสิต่างจังหวัด บางคนอยู่กับญาติอายุเยอะๆก็มี)
เราควรยอมรับความจริงและร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดดีกว่า(อย่างไรดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนมีความปรารถนาให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าอยู่แล้ว)
ขอบคุณรายกา่รที่นำเสนอความจริงของโรงเรียนขนาเล็กด้วยค่ะ
โดย ชวพร กอเลิศสุชัย (2011-07-23 17:09:36) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการองค์กรในเรื่องของ 4M นั้น ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่พบเห็นกันมากที่สุดจะมีอยู่ 2 ข้อใหญ่ๆคือ
1. ครูไม่พอเพียง และ 2. งบประมาณไม่เพียงพอ
ส่วนในด้านสื่ออุปกรณ์และการบริหารจัดการนั้น ต้องถือว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้ศักยภาพและภาวะผู้นำในการใช้เทคนิคบริหารจัดการ ระดมทรัพยากร เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ ครูไม่ครบชั้น มีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนที่มีขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่กว้างขวางและมากมาย (8 + 1 ) และโดยเฉพาะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบัน ต้องยอมรับกันว่าเด็กไทยมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก นี้ยังไม่รวมงานอื่นๆที่ครูต้องได้รับมอบหมายในขอบข่าย 4 งานอีก
โรงเรียนขนาดเล็ก ปริมาณงานก็เล็กตามขนาด แต่ในการปฏิบัติงานก็ต้องทำทุกอย่างเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ ครู จึงเป็นปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะครู เป็นผู้นำปรัชญา แนวคิด และเจตนารมย์ของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ บนความเชื่อที่ว่า ถ้าต้องการเด็กแบบใด การสอนและการบริหารจะต้องมีพฤติกรรมการอบรมอย่างนั้น เช่นว่า ถ้าต้องการให้ครูสอนแบบใด ครูจะต้องได้รับการฝึกฝนจริงด้วยวิธีการเช่นนั้น ซึ่งมิใช่เพียงแต่บอกหรืออธิบายให้เข้าใจ แต่จะต้องทำให้ครูมีความซาบซึ้งและซึมซาบความคิดความเชื่อและวิธีการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอนและการบริหารได้จริง ดังนั้น ถ้าหากเราสามารถ พัฒนาครู ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ จัดเพิ่มประสบการณ์อบรมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ย่อมหมายถึงเด็กและเยาวชนไทยเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ เทคนิควิธีการตลอดจนภาวะผู้นำ ในการเป็นตัวอย่างในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยเฉพาะการสร้างค่านิยม ความสำนึกในหน้าที่ ความเคารพเชื่อมั่นศรัทธาให้กับครู ด้วยการเป็นผู้ร่วมปฏิบัติการมากกว่าผู้สั่งการ การรวมทั้งหมดเป็นหนึ่ง ALL FOR ONE ในการปักธงกำหนดเป้าหมายร่วมกันของการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายของคำว่าคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กนั้นเอง ครับ
โดย อนุชา สุกุมลจันทร์ (2011-09-03 18:26:45) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารจัดการองค์กรในเรื่องของ 4M นั้น ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่พบเห็นกันมากที่สุดจะมีอยู่ 2 ข้อใหญ่ๆคือ1. ครูไม่พอเพียง และ 2. งบประมาณไม่เพียงพอส่วนในด้านสื่ออุปกรณ์และการบริหารจัดการนั้น ต้องถือว่าผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้ศักยภาพและภาวะผู้นำในการใช้เทคนิคบริหารจัดการ ระดมทรัพยากร เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ ครูไม่ครบชั้น มีภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนที่มีขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่กว้างขวางและมากมาย (8 + 1 ) และโดยเฉพาะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบัน ต้องยอมรับกันว่าเด็กไทยมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมาก นี้ยังไม่รวมงานอื่นๆที่ครูต้องได้รับมอบหมายในขอบข่าย 4 งานอีกโรงเรียนขนาดเล็ก ปริมาณงานก็เล็กตามขนาด แต่ในการปฏิบัติงานก็ต้องทำทุกอย่างเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ ครู จึงเป็นปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะครู เป็นผู้นำปรัชญา แนวคิด และเจตนารมย์ของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ บนความเชื่อที่ว่า ถ้าต้องการเด็กแบบใด การสอนและการบริหารจะต้องมีพฤติกรรมการอบรมอย่างนั้น เช่นว่า ถ้าต้องการให้ครูสอนแบบใด ครูจะต้องได้รับการฝึกฝนจริงด้วยวิธีการเช่นนั้น ซึ่งมิใช่เพียงแต่บอกหรืออธิบายให้เข้าใจ แต่จะต้องทำให้ครูมีความซาบซึ้งและซึมซาบความคิดความเชื่อและวิธีการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการสอนและการบริหารได้จริง ดังนั้น ถ้าหากเราสามารถ พัฒนาครู ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ จัดเพิ่มประสบการณ์อบรมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ย่อมหมายถึงเด็กและเยาวชนไทยเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ เทคนิควิธีการตลอดจนภาวะผู้นำ ในการเป็นตัวอย่างในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยเฉพาะการสร้างค่านิยม ความสำนึกในหน้าที่ ความเคารพเชื่อมั่นศรัทธาให้กับครู ด้วยการเป็นผู้ร่วมปฏิบัติการมากกว่าผู้สั่งการ การรวมทั้งหมดเป็นหนึ่ง ในการปักธงกำหนดเป้าหมายร่วมกันของการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายของคำว่าคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กนั้นเอง ค่ะ
โดย เสาวนี มรกตเขียว (2011-09-16 23:47:17) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่เพียงแต่โรงเรียนในต่างจังหวัดเท่านั้น แต่โรงเรียนในกรุงเทพแถบรอบนอกบางโรงเรียนที่เคยไปเห็นมาก็มีจำนวนครูไม่เพียงพอกับนักเรียน การเรียนการสอนแบบคละชั้นเรียนอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ดีที่สุด แต่เป็นการทำให้ครูมีความสุขในการทำงาน ซึ่งเรื่องนี้ถ้าผู้บริหารที่มีความเข้าใจในตัวครูและเห็นความสำคัญของการสอนแบบนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะ :tv15: ซึ่งเด็กที่ไม่เก่งหรือพัฒนาการช้าเขาจะได้รู้สึกว่ามีคนที่เหมือนเขาอยู่ร่วมห้อง เช่นพี่ ป.2 ที่ไม่เก่งแต่เรียนกับน้องป.1เหมือนกันเขาก็จะรู้จักพัฒนาตัวเอง มีกำลังใจในการเรียน เกิดผลดีทั้งต่อตัวเด็ก ครู และการบริหารงานดีมากค่ะ
โดย นฤมล ดิษยี่ (2011-10-15 19:18:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv