thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1157
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.28 นาที | Online : 2012-01-09  
    โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : บทเรียนท้องถิ่น เฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ  
    สืบเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ตำบลบางระกำ ทำให้เกิดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น “การเฝ้าระวังน้ำท่วมบางระกำ” โดยความร่วมมือตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน นักวิชาการ ชาวบ้านในทุกภาคส่วน ช่วยกันระดมความคิดในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จนเกิดเป็น “บทเรียนท้องถิ่น – การเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ” ให้นักเรียนโรงเรียนบางระกำได้เรียนตั้งแต่ ป.4 – ม.3 เป้าหมายคือการปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก เข้าใจ ตลอดจนเกิดเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม

แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู : สอนสนุก ประยุกต์จากโทรทัศน์ครู คุณครูเกศชฎาพร เสียงหาญ (คณิตศาสตร์), คุณครูภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (ภาษาต่างประเทศ), คุณครูสุภาพร จันทรังษี ครูประจำชั้นป.1 รร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ
หลังจากโครงการโทรทัศน์ครูเข้าสู่โรงเรียน ชมวิธีที่ครูนำนวัตกรรมการสอนต่างๆ ประยุกต์ใช้สอนในห้องเรียนของตน และเห็นผลการพัฒนาเทคนิคการสอนของครูได้อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม

โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตอน 1 : การได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์, อ.กิ่งทอง ใบหยก, รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การอบรมโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งแนวทางเพื่อนำไปประยุกต์การสอนต่อนักเรียน เพิ่มเติม

สร้างสุขในชั้นเรียน : นักเรียนร่วมสร้างสุข คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือของคุณครูทุกคนในระดับภาพรวมของโรงเรียน นำสู่การแก้ไขร่วมกันในระดับชั้นเรียนด้วยการระดมความคิดเห็นของนักเรียน มองเห็นปัญหาร่วมกัน สร้างกติกา และข้อปฏิบัติร่วมกันในชั้นเรียน เพิ่มเติม

 
 
ความเป็นครู มองสิ่งรอบตัว แล้วนำมาเชื้่อมโยงกับบทเรียนและการใช้ในชีวิตจริงได้ ทำให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนไป
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-01-10 23:57:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกและมีประโยชน์ โดยนักเรียนได้พบกับประสบการณ์จริง ได้พบกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาอย่างเป้นระบบ และสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันได้ ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และได้ช่วยเหลือท้องถิ่นของตนเอง ปลูกฝังให้รักท้องถิ่นตน
โดย ปภาวดี แจ้งศิริ (2012-01-18 22:43:56) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนสามารถทำได้ทุกเวลา ทุกโอกาส และทุกสถานที่จริงๆ
โดย ประเภท ดวงจันทร์ (2012-01-18 23:45:07) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนที่ครูได้จัดให้แก่นักเรียนเป็นเรื่องในชีวิตจริง ใกล้ตัว เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เยี่ยมครับครู
โดย กาญจน์ ตาสาย (2012-02-06 21:48:49) [แสดงความคิดเห็น]
สมกับเป็นโรงเรียนสู้ภัยน้ำท่วมจริงๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กแก้ปัญหาเป็นนับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมากทำให้เด็กเกิดสมรรถนะคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น จะทำให้เด็กเหล่านี้มีทักษะชีวิตที่ดีตามมาด้วย อนาคตเมื่อมีปัญหาไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรเขาจะรู้จักคิด รู้จักค้นหาสาเหตุที่เกิดปัญหา แล้วนำปัญหานั้นมาแก้ไขได้โดยไม่ย่อท้อ ประทับใจคุณครูวิทยาศาสตร์ที่นำปัญหาใกล้ตัวเด็ก (น้ำท่วม) มาสอนแบบโครงงานประดิษฐ์ นอกจากทำให้เด็กคิดเป็นแล้วยังทำให้เขาทำงานเป็นทีมได้ เกิดความสามัคคีและรักท้องถิ่นตนเองอีกด้วย
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-02-23 21:55:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีมากทำให้เด็กเกิดสมรรถนะคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น จะทำให้เด็กเหล่านี้มีทักษะชีวิตที่ดีตามมาด้วย อนาคตเมื่อมีปัญหาไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรเขาจะรู้จักคิด รู้จักค้นหาสาเหตุที่เกิดปัญหา แล้วนำปัญหานั้นมาแก้ไขได้โดยไม่ย่อท้อ ประทับใจคุณครูวิทยาศาสตร์ที่นำปัญหาใกล้ตัวเด็ก (น้ำท่วม) มาสอนแบบโครงงานประดิษฐ์และเป็นการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และได้ช่วยเหลือท้องถิ่นของตนเอง ปลูกฝังให้รักท้องถิ่นตน
โดย บุญชัย ทรเทพ (2012-03-04 08:59:28) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: น่ายินดีที่เห็นความร่วมมือจากหลายฝ่าย
โดย ทวีศักดิ์ ภู่ชัย (2012-03-14 10:28:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เข้ากับสถานการณ์มากที่สุด สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนที่เจอกับมหาอุทกภัยได้เป็นอย่างดี ผมเองก็เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่ง จึงเข้าใจความรู้สึกผู้ประสบภัยอย่างมาก การที่โรงเรียนเจอกับปัญหาน้ำท่วมทำให้ต้องปิดเรียนเป็นระยะเวลานาน จึงเกิดปัญหากับเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ผลงานวิจัยเรื่องนี้ทำให้เกิดการบูรณาการในการเรียนที่ดีมาก การทำให้เด็กรับรู้สถานการณ์น้ำท่วม เพื่อให้รู้วิธีป้องกัน ทำให้เด็กได้รับความรู้ควบคู่กับประสบการณ์จริง ๆ เพราะสามารถเรียนรู้ได้จากสถานที่จริง ทำให้เด็กสามารถปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์
โดย กุนที กลัดสุข (2012-03-14 20:55:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยมเลยคะ ที่สามารถนำกิจกรรมมาใช้จัดการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและทำให้นักเรียตลอดจนคนรอบข้างมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เตรียมรับมือได้กับทุกสถานการณ์ นักเรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริง ๆ และรู้จักแก้ปัญหาได้จริงๆ เมื่อเกิดภัยเหล่านั้นทำให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และร่วมกัช่วยเหลือทั้งตนเองและคนอื่นได้ นักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปขยายผลต่อได้ เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้น แยากให้เผยแพรู่่ชุมชนด้วยค่ะ
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-03-22 04:29:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพปัญหาของคนในท้องถิ่น บูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในการคิดประดิษฐ์เสื้อชูชีพไว้ใช้เอง สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครอง ที่ได้มีโอกาสเล่าประสบการณ์ในการดำรงชีวิตอยู่กับน้ำ การเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ในภาวะที่น้ำท่วม ต้องมีสติ ช่วยกันเก็บสิ่งของเครื่องใช้ไว้บนที่สูง การสร้างเรือจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ขุดเรือจากไม้สักทั่งต้น แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะ ความตั้งใจ ความอดทน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ตรง ในการดำรงชีวิตในภาวะน้ำท่วม
โดย เฉลิมศรี หะวานนท์ (2012-04-02 16:33:43) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนสู้ภัยน้ำ : บทเรียนท้องถิ่น เฝ้าระวังน้ำ จากการชมการเรียนการสอนของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ทราบว่าต้องใช้เวลาเท่าใดในการออกไปเรียนนอกสถานที่ ดูแล้วนักเรียนชื่นชอบ เพราะเด็กได้ออกจากห้องสี่เหลี่ยม ได้เรียนรู้จากชีวิตจริง สามารถนำมาสรุปเป็นเนื้อหาได้ ช่วงน้ำท่วมเดือนตุลาคม พอดีดิฉันได้ย้ายติดตามคู่สมรสมาจังหวัดอุทัยธานี น้ำท่วมพอดี ก็เห็นผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ได้เกณฑ์แม่ครัว ภารโรง ลูกจ้างโรงเรียน และคณะครูภายในโรงเรียนมาช่วยกันทำอาหารกล่องออกแจก ดิฉันคิดว่า อยากจะถามความคิดเห็นของนักเรียนว่ามีความรู้สึกอย่างไรช่วงน้ำท่วม แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะน้ำท่วมนาน คณะครูแต่ละคนต้องเร่งสอนเนื้อหาของตน แต่ได้ชมจากโทรทัศน์เพื่อนครู ก็มีแนวคิดว่าจะจัดการเรียนการสอนต่อไปอย่างไร ในปีการศึกษาหน้า เพราะจังหวัดอุทัยธานี น้ำท่วมทุกปีคะ
โดย วราภรณ์ นาคมุจลินท์ (2012-04-05 11:50:07) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรง เป็นประโยชน์(know-how)ในชีวิตจริงของพวกเขาเอง โดยเฉพาะในยามเกิดนำ้ท่วม
เด็กได้ฝึกทักษะทางสังคม เช่น การพูดคุย การฟัง การสอบถามผู้อื่น ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆได้ คนในชุมชนทั้งเด็กๆและผู้อาวุโสเกิดความตระหนักถึงวิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีคุณค่า ทำให้เกิดความภูิใจ ความคิดที่จะอนุรักษ์และหวงแหน
โดย สุกัญญา พลวิก (2012-04-05 15:57:00) [แสดงความคิดเห็น]
บทเรียนท้องถิ่นของโรงเรียนบางระกำเป็นการบูรณาการที่คุณครูในโรงเรียนเรียนรู้จากสภาพจริงแล้วนำมาสรุปความคิดของเด็กว่าจะเตรียมตัวอย่างไรทีจะสามารถอยู่ได้เมือน้ำมา นับว่าเป็นความคิดทีดี น่าภาคภูมิใจกับการบูรณาการที่เยี่ยมยอดของคุณครู เด็กก็สามารถนำความรู้นี้ดูแลตนเองและคนในครอบครัว ในท้องถิ่นของตนเอง เป็นการพัฒนาที่นำไปใช้ได้จริง เป็นการเตรียมตัวที่ดีบวกกับความรู้ที่ต่อยอดที่จะสามารถอยู่กับน้ำได้
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-06 11:18:44) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพปัญหาของคนในท้องถิ่น เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรง บูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในการคิดประดิษฐ์เสื้อชูชีพไว้ใช้เอง สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครอง ที่ได้มีโอกาสเล่าประสบการณ์ในการดำรงชีวิตอยู่กับน้ำ การเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ในภาวะที่น้ำท่วม ต้องมีสติ ช่วยกันเก็บสิ่งของเครื่องใช้ไว้บนที่สูง การสร้างเรือจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ขุดเรือจากไม้สักทั่งต้น แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะ ความตั้งใจ ความอดทน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ตรง ในการดำรงชีวิตในภาวะน้ำท่วม
โดย ชไมพร ผากา (2012-05-10 21:24:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนทักษะชีวิตที่ใช้กับสถานการณ์ได้ดีครับ สามารถบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่นกับวิชาประวัติศาสตร์ได้ดี นักเรียนได้ศึกษากับสภาพชีวิตจริงของชุมชนที่ประสบภาวะน้ำท่วม นักเรียนได้ข้อคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ได้ ผลพลอยได้คือความสุขความปลื้มใจที่ชาวบ้านแสดงออกจากการได้ถ่ายทอดความรู้สู่ลูกหลาน เด็กได้ประสบการณ์ตรง เห็นสภาพจริงมีการเรียนแบบโครงงานเพื่อปรับใช้กับสถานการณ์ นำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ ขอชื่นชมกับวิธีการที่เป็นยอดนี้ แม้ว่าพื้นที่ไม่ประสบปัญหาแต่สามารถบันทึกความรู้นี้ไว้ใช้ในอนาคต หรือแนะนำนักเรียนเป็นทักษะชีวิตที่สะสมได้
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-06-06 04:49:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนทักษะชีวิตที่ดีที่ใช้กับสถานการณ์ได้ดีค่ะ นักเรียนได้ศึกษากับสภาชีวิตจริงของชุมชนที่ประสบภาวะนำ้ท่วม ทำให้นักเรียนได้ข้อคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น ขอชื่นชมกับวิธีการนี้ ประการณ์ตรงในการดำรงชีวิตในภาวะนำ้ท่วม
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-06-27 23:09:34) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย อารีนา บูงอสายู (2012-06-27 23:10:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เข้ากับสถานการณ์มากค่ะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนที่เจอกับมหาอุทกภัยได้เป็นอย่างดี การที่โรงเรียนเจอกับปัญหาน้ำท่วมทำให้ต้องปิดเรียนเป็นระยะเวลานาน จึงเกิดปัญหากับเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ผลงานวิจัยเรื่องนี้ทำให้เกิดการบูรณาการในการเรียนที่ดีมาก การทำให้เด็กรับรู้สถานการณ์น้ำท่วม เพื่อให้รู้วิธีป้องกัน ทำให้เด็กได้รับความรู้ควบคู่กับประสบการณ์จริง ๆ เพราะสามารถเรียนรู้ได้จากสถานที่จริง ทำให้เด็กสามารถปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ ช่วยเหลือตัวเองได้เวลาเจอสถานการณ์น้ำท่วมจริงๆ :tv15:
โดย ธิดาพร เอี่ยมสำอางค์ (2012-09-05 20:33:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูบทเรียนท้องถิ่น การเฝ้าระวังน้ำท่วมที่บางระกำ ทำให้มีแนวคิดที่สามารถนำมาใช้กับโรงเรียนของตนเองได้ คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฝ่ายประถมและมัธยม ซึ่งพื้นที่ของโรงเรียนเป็นพื้นที่ต่ำแอ่งกะทะ สามารถรองรับน้ำได้ทั่วทิศในแถบบริเวณนั้น ซึ่งโดยปกติ พื้นที่ของ จ.นครสวรรค์ส่วนใหญ่ก็รองรับน้ำอยู่แล้ว เมื่อดูบทเรียนนี้ สามารถนำไปใช้กับนักเรียนในชั้นที่สอนได้ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการรองรับภาวะน้ำท่วม และให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อเกิดภอุทกภัย และสามารถที่จะไปเผยแพร่แก่ชาวบ้านในแถบนั้นได้ให้เตรียมตัวรับปัญหาอุทกภัย
โดย กนกกร ทองน้อย (2014-06-01 00:35:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีและมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโบราณสถาน สถานที่ราชการรวมถึงหน่วยงานต่างๆ จะได้ร่วมกันเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาในเรื่องของนำท่วมเพราะว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันและเคยเป็นปัญหาระดับประเทศมาแล้วซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำท่วมซึ่งจะเป็นการดีมากเลยที่ได้จัดให้เด็กไดมีการเรียนที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำท่วมและยังช่วยให้เด็กรู้ถึงประโยชน์และโทษของน้ำฉนั้นเราจึงช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมอีก
โดย ไพรัช ริยะบุตร (2014-07-05 06:41:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีและมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนโบราณสถาน สถานที่ราชการรวมถึงหน่วยงานต่างๆ จะได้ร่วมกันเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาในเรื่องของนำท่วมเพราะว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันและเคยเป็นปัญหาระดับประเทศมาแล้วซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำท่วมซึ่งจะเป็นการดีมากเลยที่ได้จัดให้เด็กไดมีการเรียนที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำท่วมและยังช่วยให้เด็กรู้ถึงประโยชน์และโทษของน้ำฉนั้นเราจึงช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมอีก
โดย ไพรัช ริยะบุตร (2014-07-05 06:42:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv