thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1837
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.10 นาที | Online : 2012-01-20  
    ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร  
    กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ จึงใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

จุดประกายนักวิทยาศาสตร์น้อย อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม
เทคนิคสอนวิทย์ให้สนุก ได้สาระ ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และรักในวิชา วิทยาศาสตร์ ของ กับอ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต ประถม เพิ่มเติม

สนุกวิทย์ คิดทดลอง อ. สง่า ทรัพย์เฮง รร.ดาราคาม ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุก กับ อ.สง่า ทรัพย์เฮง เรื่องการกำเนิดของเสียง และสุริยุปราคา เพิ่มเติม

เรียนวิทย์ผ่านขนม อ.นิตยา คงพันธุ์ (ฉบับเต็ม)
สอนวิทยาศาสตร์เรื่อง สาร และสมบัติของสาร โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบท้องถิ่น ผ่านขนมฝรั่งกุฎีจีน เพิ่มเติม

ชีวิตทดลองได้ : อากาศ (ป.3) ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
จัดการเรียนการสอนแบบ 5E ในการสอนเรื่องอากาศ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ทำให้เด็กๆเข้าใจได้วิธีการสอน เพิ่มเติม

สื่อแสงแสนสนุก ตอนที่ 1 อ.เฉลิมชัย วัดเข้าหลาม รร.ราชวินิต
ชมกระบวนการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ ให้เข้าใจง่ายและจดจำไปได้ตลอด เรื่อง ตัวกลางของแสง การหักเหของแสง และการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานอื่น เพิ่มเติม

 
 
เป็นรายการที่นำเสนอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะของวิทยาศาสตร์คือทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จะต้องให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะนี้เป็นอย่างยิ่ง และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากโดย เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
โดย สุภาพร ขำตรี (2012-01-22 20:50:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำความรู้ที่สาสมารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองซึ่งเป็นการยกตัวอย่างที่ดี และนักเรียนสามารถศึกษาได้โดยไม่ต้องแสวงหาตัวอย่างจากแหล่งความรู้ที่อยู่ไกลตัว ได้นำไปใช้แล้วเด็กๆมีความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างสนุกสนานเพราะเป็นเรื่องที่เด็กๆคุ้นเคย อยู่ใกล้ตัวจึง แสดงความคิดเห็นและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน แและสามารถถ่ายทอดความรุ้ที่ได้รับแก่ผู่อื่นได้ และการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีความสุข ทั้งครูและนักเรียน
โดย ทัศนีย์ แก้วกองทรัพย์ (2012-01-23 10:58:55) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดวามรู้จากการไปชม
โดย มัรวัณร์ สามอ (2012-01-23 14:38:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากรายการเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์โดยตรง ด้วยทักษะกระบวนการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนใช้กิจกรรมการทอดไข่ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสังเกตซึ่งการสังเกตถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมครูผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ต่อไป
โดย เนตรนภา ขนิษฐ์น้อย (2012-01-24 11:28:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนนี้ดีมาก เด็กๆมีความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างสนุกสนาน ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีความสุขทั้งครูและนักเรียนค่ะ :tv17:
โดย ธัญญธร ปุณะตุง (2012-01-25 23:32:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อสร้างความสนใจต่อนักเรียนที่ดี คุณครูจะมีการตั้งคำถามให้กับนักเรียนได้แสดงความเห็นคิดต่างๆ ซึ่งจะด้วยเหตุผลประกอบ และตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักสังเกตและคิดไปพร้อมๆกับสิ่งที่นักเรียนได้เห็นและได้สัมผัส คุณครูยังมีวิธีการในการสอนที่เป็นกันเองต่อนักเรียนทำใหนักเรียนมีความรู้สึกที่สนุก ไม่อึดอัด และการสอนของคุณครูยังได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการที่ดี เพราะจะทำให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนมากขึ้น จากที่ดิฉันได้ชมทำให้ดิฉันได้เทคนิคการสอนต่างๆ ขอขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย ยาวารีเยาะ หะยีดาราแม (2012-01-28 18:53:00) [แสดงความคิดเห็น]
บางครั้งเราลืมการตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ ลืมการให้นักเรียนสังเกต ทุกสิ่งที่ครูหยิบขึ้นมากเราตั้งคำถามให้นักเรียนได้ตอบ เพื่อให้เกิดการคิด ฝึกการสังเกต โดยการเชื่อมโยงประสบการเดิม
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-02-10 23:39:32) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกจิงจัง
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-11 16:51:00) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้ดีมากอาจาร์ย
โดย คำหนัก เกื่อหนุน (2012-02-12 08:19:02) [แสดงความคิดเห็น]
อาจาร์ยมีอีกปะ
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-12 08:19:48) [แสดงความคิดเห็น]
อาจาร์ยมีอีกปะ
โดย ศิริราช จีระนา (2012-02-12 08:20:43) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อสร้างความสนใจต่อนักเรียนที่ดี คุณครูจะมีการตั้งคำถามให้กับนักเรียนได้แสดงความเห็นคิดต่างๆ ซึ่งจะด้วยเหตุผลประกอบ และตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักสังเกตและคิดไปพร้อมๆกับสิ่งที่นักเรียนได้เห็นและได้สัมผัส คุณครูยังมีวิธีการในการสอนที่เป็นกันเองต่อนักเรียนทำใหนักเรียนมีความรู้สึกที่สนุก ไม่อึดอัด และการสอนของคุณครูยังได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการที่ดี เพราะจะทำให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนมากขึ้น จากที่ดิฉันได้ชมทำให้ดิฉันได้เทคนิคการสอนต่างๆ ขอขอบคุณครับ
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-12 08:23:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อสร้างความสนใจต่อนักเรียนที่ดี คุณครูจะมีการตั้งคำถามให้กับนักเรียนได้แสดงความเห็นคิดต่างๆ ซึ่งจะด้วยเหตุผลประกอบ และตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักสังเกตและคิดไปพร้อมๆกับสิ่งที่นักเรียนได้เห็นและได้สัมผัส คุณครูยังมีวิธีการในการสอนที่เป็นกันเองต่อนักเรียนทำใหนักเรียนมีความรู้สึกที่สนุก ไม่อึดอัด และการสอนของคุณครูยังได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการที่ดี เพราะจะทำให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนมากขึ้น จากที่ดิฉันได้ชมทำให้ดิฉันได้เทคนิคการสอนต่างๆ ขอขอบคุณครับ
โดย ศิิริราช จีระนา (2012-02-12 08:23:59) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิชาการสังเกต คิดวิเคราะห์ และประเมินผลได้ดีมากขึ้น
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-13 17:18:07) [แสดงความคิดเห็น]
การทดลองนี้เป็นการทดลองที่ดี เเละสนุกมากๆค่ะ
โดย ปิยธิดา เสริมพงศ์ (2012-02-15 16:58:07) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกดีค่ะครู ได้ความรู้ในเรื่องของการทอดไข่ดาว
โดย วิภาวี ทัพพะรักษ์ (2012-02-15 16:58:58) [แสดงความคิดเห็น]
การทดลองลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่อง การสังเกต :tv15:
โดย ปิยธิดา เสริมพงศ์ (2012-02-15 17:01:51) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้มากจริงๆๆ :tv15:
โดย ธนานุสรณ์ วีระวัฒโยธิน (2012-02-15 19:25:32) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีการสอนที่แตกต่างกับคุณครูท่านอื่น :tv17: :tv17:
โดย ธนพล ปวนสุข (2012-02-15 19:36:05) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
ไปเลยครู
โดย ณัฐวัฒน์ อรุณธรรมสกุล (2012-02-15 19:42:56) [แสดงความคิดเห็น]
หนุกมากเลยค่ะครูธนัชพง
ชอบดีนะ ฟังครูพูดแล้วมันดูเป็นวิชาการดีค่ะ
ค่ะ :tv15: :tv02:
โดย วิภาวี ทัพพะรักษ์ (2012-02-15 22:09:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ให้ความรู้แล้วดูแล้วมีความสุขค่ะ
เพราะจะได้ความรู้ หนุลองเอาไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกะทามาลองทดลองดูแล้วนะค่ะ ก็จริงนะค่ะ เล่นแล้วก็ซาหนุกดีคะ :tv07:
โดย วัทนพร นนต์ไตรรัตน์ (2012-02-15 22:11:39) [แสดงความคิดเห็น]
ตอนนี้ทำเปนหมดแล๊วค่า ลองเอาไข่มาลองต้มทอด ตุ๋น เจียว หนุกดีคะ แล้วได้ความรู้เรื่องน้ำมันด้วยค่ะ :tv01: :tv09:
โดย มณฑิตา นาสุวรรณ (2012-02-15 22:13:11) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้มาก ๆ เลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันหมูน้ำมันพืช ลองมาดมมาเจียวไข่มาทอดดูแล้วค่ะ ก็ตามที่คุณครูบอกนี่แหละค่ะ :tv15:
โดย กาญจนาพร เสิกกันยา (2012-02-15 22:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรุ้มากเลยค่ะ ดูแล้วเข้าใจง่ายมาก ๆ เลยค่ะ
โดย รุ่งฤดี ศรีคงคา (2012-02-15 22:15:44) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากเลยค่ะ ได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับไข่เนี่ยค่ะ แถมเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีด้วยค่ะ
โดย มณฑิตา นาสุวรรณ (2012-02-16 16:51:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบรายการนี้ค่ะ
โดย พัชนีวรรณ ปรีชาปรัชญาพร (2012-02-16 16:52:05) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับ ได้ความรู้ดีครับ
โดย สรธร ศรีสมบูรณ์ (2012-02-16 16:55:28) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมากๆค่ะ ได้ทั้งความรู้และสนุกดี นักเรียนน่ารักกัน มากๆๆๆๆๆ :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ด.ญ.สุชิตา เศษกลาง (2012-02-16 19:06:15) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมากๆค่ะ ได้ทั้งความรู้และสนุกดี นักเรียนน่ารักกัน มากๆๆๆๆๆ :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ด.ญ.สุชิตา เศษกลาง (2012-02-16 19:06:15) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมากๆค่ะ ได้ทั้งความรู้และสนุกดี นักเรียนน่ารักกัน มากๆๆๆๆๆ :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ด.ญ.สุชิตา เศษกลาง (2012-02-16 19:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมากๆค่ะ ได้ทั้งความรู้และสนุกดี นักเรียนน่ารักกัน มากๆๆๆๆๆ :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ด.ญ.สุชิตา เศษกลาง (2012-02-16 19:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมากๆค่ะ ได้ทั้งความรู้และสนุกดี นักเรียนน่ารักกัน มากๆๆๆๆๆ :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ด.ญ.สุชิตา เศษกลาง (2012-02-16 19:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนดีมากๆค่ะ ได้ทั้งความรู้และสนุกดี นักเรียนน่ารักกัน มากๆๆๆๆๆ :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ด.ญ.สุชิตา เศษกลาง (2012-02-16 19:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
ครูทำดีมากคะได้รับความรู้หลายเรื่องมาก ทั้งเกี่วกับไข่ และ น้ำมันพืชกับน้ำมันหมู ได้การสังเกตุอีกหลายอย่าง :tv10: :tv09: :tv15: :tv15: :tv15: เยี่ยมมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
โดย ด.ญ.ทวีติยา ศิริธรรมมา (2012-02-16 20:32:32) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ความรู้มากกกกกกกกกกจริงๆชอบมากคะ หนูลองทอดดูทั้ง ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ทอดไปทอดมาก็สนุกดีฮับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv10: :tv09: :tv09: :tv07:
โดย ด.ญ.ทวีติยา ศิริธรรมมา (2012-02-16 20:35:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนดี ให้ความรู้ให้กระบวนการคิด และเหตุผล และได้มีการทดลอง ทำให้เข้าใจง่าย ทำให้เด็กได้ความรู้มากมายหลายอย่าง ดีมากๆค่ะ :tv15:
โดย ด.ญ. ปานิดา จุลระศร (2012-02-16 21:02:16) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้นักเรียนมีการสังเกตการทอดไข่
โดย สุทัศน์ รัตนา (2012-02-19 08:36:21) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: ทำให้นักเรียนมีการสังเกตการทอดไข่ :tv15: :tv15: :tv18:
โดย สุทัศน์ รัตนา (2012-02-19 08:37:06) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผมอยากกินไข่ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-19 08:38:38) [แสดงความคิดเห็น]
เอาไป :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-19 08:39:14) [แสดงความคิดเห็น]
ดาว
โดย ธนาณัติ เกื้อหนุน (2012-02-19 08:39:32) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆๆๆเลยอาจารย์
โดย นิพนธ์ เทียนเอี่ยม (2012-02-20 19:38:05) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ข้าพเจ้าชื่อนายธันวา ดนูวัส นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้กับอาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร ได้สอนเรื่องกระบวนการสังเกตโดยการทอดไข่ ซึ่งเป็นการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง จะทำให้นักเรียนมีความรู้ที่ได้จากการทดลองด้วยตัวเองซึ่งอาจได้ความรู้ที่เพิ่มจากการเรียนตามหนังสือ
โดย ธันวา ดนูวัส (2012-03-09 14:36:34) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวอุไรวรรณ ตันเจริญ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน จากรายการเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์โดยตรง ด้วยทักษะกระบวนการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนใช้กิจกรรมการทอดไข่ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสังเกตซึ่งการสังเกตถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมครูผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ต่อไป และ
โดย อุไรวรรณ ตันเจริญ (2012-03-09 14:39:50) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร ที่มุ่งพัฒนาทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และนำกิจกรรมที่เด็กสนใจมาใช้ในการนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นั่นคือ เพลงไก่ย่าง และมีการใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเพื่อให้นักเรียนคิด นอกจากนี้ยังได้แทรกคุณธรรม และทักษะอื่นๆเช่น ภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างหลากหลาย
การออกแบบการทดลองของคุณครูทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การตรวจสมมติฐานได้อย่างดีค่ะ ขอชื่นชม :tv18:
โดย รุจิดา สุขใส (2012-03-28 12:35:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เด็กมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการได้ดีการที่เด็กได้คิด ได้พูดโตัตอบ แสดงความคิดเห็นทำให้การเรียนน่าสนใจน่าติดตาม เด็กได้รับประสบการณ์ตรงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
โดย ประทุม สุภัควิมล (2012-03-29 19:40:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากรายการเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์โดยตรง ด้วยทักษะกระบวนการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ เป็นการสอนที่เด็กมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการได้ดีการที่เด็กได้คิด ได้พูดโตัตอบ แสดงความคิดเห็นทำให้การเรียนน่าสนใจน่าติดตาม เด็กได้รับประสบการณ์ตรงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การจัดกิจกรรมครูผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการนำกิจกรรมที่เด็กสนใจมาใช้ในการนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้คือ เพลงไก่ย่าง มีการใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเพื่อให้นักเรียนคิด นอกจากนี้ยังได้แทรกคุณธรรม และทักษะอื่นๆเช่น ภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างหลากหลาย ถือเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ต่อไป
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-03-30 02:42:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณครูจัดได้ดีมากกระตุ้นให้นักเรียนสนใจโดยเอากิจกรรมที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตให้นักเรียนกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการสังเกต แต่กิจกรรมนี้เป็นการปฏิบัติจริงๆนักเรียนตื่นเต้นจริง แต่ข้อควรระวังคืออุบัติเหตุอาจถูกไฟลวก น้ำมันกระเด็นใส่นักเรียนเป็นอันตรายได้ ขอให้ครูที่จัดกิจกรรมนี้ระมัดระวังและใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยครับ
โดย ไพบูลย์ เสนานาม (2012-03-30 05:16:46) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์การที่คุณครูได้ใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ ในชีวิตประจำวันและนักเรียนสามารถทำได้ นับว่าเป้นการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน ได้ความรู้และมีประโยชน์มากจริงๆคะ
โดย สุปราณี ขจรวงศ์ศรี (2012-03-30 10:13:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร จากรายการเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์โดยตรง ด้วยทักษะกระบวนการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนใช้กิจกรรมการทอดไข่ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสังเกตซึ่งการสังเกตถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมครูผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ขอนำป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณคะ
โดย สาคร มากมี (2012-04-02 12:01:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากครับ
นอกจากกิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักทักษะการสังเกตที่เป็นทักษะที่สำคัญอย่างแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารได้เช่นเดียวกัน
ทั้งยังสามารถฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผนการทดลอง และตรวจสอบความคิดของตนเองได้จากการทดลอง
ซึ่งในการปฏิบัตินี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่ฝังแน่นด้วย
โดย ธน ธนธำรงกุล (2012-04-03 07:39:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อสร้างความสนใจต่อนักเรียนที่ดี ครูจะมีการตั้งคำถามให้กับนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลประกอบ และตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักสังเกตและคิดไปพร้อมๆ กับสิ่งที่นักเรียนได้เห็นและได้สัมผัส ครูมีวิธีการสอนที่เป็นกันเองต่อนักเรียนทำใหนักเรียนมีความรู้สึกที่สนุก ไม่อึดอัด และการสอนของครูยังได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการที่ดี เพราะจะทำให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนมากขึ้น เป็นการสอนที่เด็กมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการได้ดีการที่เด็กได้คิด ได้พูดโตัตอบ แสดงความคิดเห็นทำให้การเรียนน่าสนใจน่าติดตาม เด็กได้รับประสบการณ์ตรงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
โดย ลักขณา เหง้าละคร (2012-04-05 21:41:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:ใครจะรู้ว่า การทอดไข่สามารถพัฒนาการสังเกตได้ การสังเกตเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเราควรพิจารณาจากสิ่งใกล้ตัว คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร เป็นครูผู้สอนที่ดีที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว ไม่เพียงแต่สอนในเนื้อหาที่เรียนเท่านั้นแต่ครูสอนวิธีการดำรงชีวิตไปในตัว มีการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น มีการอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่ผู้เรียนไม่รู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น :tv18:
โดย อุลัยพร เอี่ยมสะอาด (2012-04-08 16:13:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอนทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนนักเรียนเป็นสำคัญ ฝึกกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต ได้คิด ได้พูดโตัตอบ แสดงความคิดเห็นทำให้การเรียนน่าสนใจน่าติดตาม นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เป็นอีกตอนหนึ่งของโทรทัศน์ครูที่ดีมาก ๆ :tv18: :tv18: :tv15:
โดย สวาสดิ์ ปานเพ็ง (2012-04-09 10:10:37) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของคุณครูน่าสนใจมากเลยค่ะ โดยเฉพาะในการนำเข้าสู่บทเรียนมีการบูรณาการได้อย่างน่าสนใจ นักเรียนในชั้นก็ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และหลากหลาย กิจกรรมของครูทำให้รู้สึกว่าการนำสิ่งใกล้ตัวมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนการสอน โดยสังเกตจากความร่วมมือของนักเรียน ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็นต่างๆ
โดย พรรณพัชร ธรรมเนียมดี (2012-04-13 22:56:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์โดยตรง ด้วยทักษะกระบวนการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจกรรมของครูทำให้รู้สึกว่าการนำสิ่งใกล้ตัวมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนการสอน โดยสังเกตจากความร่วมมือของนักเรียน ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็นต่างๆ
โดย ศิริรนันท์ มงคลวัจน์ (2012-04-19 12:00:40) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์โดยตรง ด้วยทักษะกระบวนการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือทักษะการสังเกต ฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนใช้กิจกรรมการทอดไข่ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสังเกตนำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมครูผู้สอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ขอนำเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนที่โรงเรียน ขอบคุณครับ
โดย ยงยุทธ พงศ์ศรีโรจน์ (2012-04-23 05:29:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการนี้เป็นรายการที่มีการประยุกต์ให้ผู้เรียนมีทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยเริ่มจากการสังเกตสิ่งที่ง่ายๆ ใกล้ๆตัว จะฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่ช่างสังเกตขึ้น และจากการที่ผู้สอนได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้เรียน มีการถามคำถามที่เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการ และเหตุผล ก็จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างมีเหตุผล พร้อมกันนี้ก็จะทำให้ผุ้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาด้วย
โดย ธนวรรณ ศรีณะรงค์ (2012-04-23 12:53:26) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสังเกตซึ่งการสังเกตถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชื่นชอบการสอนของอาจารย์ การนำเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ โดยให้นักเรียนเต้นเพลงไก่ย่าง นักเรียนก็สนุกไปด้วย แล้วถามคำถามกับนักเรียน นักเรียนก็ให้เหตุผลแล้วคุณครูสรุป เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบน้ำมันพืชกับน้ำมันหมู ในการทดลองครั้งนี้ฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต การเปรียบเทียบ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย สุพรรณ์ ทาแกง (2012-04-23 15:13:00) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยทักษะกระบวนการเขียนการสอน นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนใช้กิจกรรมการทอดไข่เป็นกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสังเกตซึ่งการสังเกตถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเ็ป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนนร่วมในการจัดกิจกรรมและครูมีการกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม ไก่กับไข่ อะไรเกิดก่อน ผู้เรียนแต่ละคนจะคิดวิเคราะห์ด้วยเหตผล ให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการนำไข่มาจากบ้าน แต่ละคนมีวิธีการอย่างไรเพื่อไม่ให้ไข่แตก โดยใช้หลักการเหตผลผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น ใช้ทักษะการสังเกต โดยผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสังเกตโดยเริ่มจากศึกษาโครงสร้างของเปลือกไข่ น้ำมันทอดไข่ เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันหมู กับน้ำมันพืช ครูให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิม เรื่องสารอาหารในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ได้ ครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นทำให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ตลอดเวลา ถ้าครูได้นำไปเป็นแบบอย่างในการสอนก็จะทำให้ผู้เรียนมีคุถณประโยชน์มากมายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
โดย จุฑาภรณ์ อุมาสะ (2012-04-23 19:23:37) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนใช้กิจกรรมการทอดไข่เป็นกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสังเกตซึ่งการสังเกตถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเ็ป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จากการจัดกิจกรรมครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนนร่วมในการจัดกิจกรรม ครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ครูมีการกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม ไก่กับไข่ อะไรเกิดก่อน ผู้เรียนแต่ละคนจะคิดวิเคราะห์ด้วยเหตผล ให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการนำไข่มาจากบ้าน แต่ละคนมีวิธีการอย่างไรเพื่อไม่ให้ไข่แตก โดยใช้หลักการเหตผลผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น ใช้ทักษะการสังเกต โดยผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสังเกตโดยเริ่มจากศึกษาโครงสร้างของเปลือกไข่ น้ำมันทอดไข่ เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันหมู กับน้ำมันพืช มีความแตกต่างกันอย่างไร จึงเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ
โดย รอยฮัน โต๊ะดำ (2012-04-23 19:31:42) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวจิรภา บุญชูวงศ์ เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดร่อนนา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ครู ตอนทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยทักษะกระบวนการเขียนการสอน นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนใช้กิจกรรมการทอดไข่เป็นกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสังเกตซึ่งการสังเกตถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเ็ป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนนร่วมในการจัดกิจกรรมและครูมีการกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม ไก่กับไข่ อะไรเกิดก่อน ผู้เรียนแต่ละคนจะคิดวิเคราะห์ด้วยเหตผล ให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการนำไข่มาจากบ้าน แต่ละคนมีวิธีการอย่างไรเพื่อไม่ให้ไข่แตก โดยใช้หลักการเหตผลผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น ใช้ทักษะการสังเกต โดยผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสังเกตโดยเริ่มจากศึกษาโครงสร้างของเปลือกไข่ น้ำมันทอดไข่ เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันหมู กับน้ำมันพืช ครูให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิม เรื่องสารอาหารในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ได้ ครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นทำให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ตลอดเวลา ถ้าครูได้นำไปเป็นแบบอย่างในการสอนก็จะทำให้ผู้เรียนมีคุณประโยชน์มากมายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
โดย จิรภา บุญชูวงศ์ (2012-04-24 11:41:39) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยทักษะกระบวนการเขียนการสอน นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนใช้กิจกรรมการทอดไข่เป็นกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาทักษะการสังเกตซึ่งการสังเกตถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญเ็ป็นทักษะพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนนร่วมในการจัดกิจกรรมและครูมีการกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมฝึกให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม ไก่กับไข่ อะไรเกิดก่อน ผู้เรียนแต่ละคนจะคิดวิเคราะห์ด้วยเหตผล ให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการนำไข่มาจากบ้าน แต่ละคนมีวิธีการอย่างไรเพื่อไม่ให้ไข่แตก โดยใช้หลักการเหตผลผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น ใช้ทักษะการสังเกต โดยผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสังเกตโดยเริ่มจากศึกษาโครงสร้างของเปลือกไข่ น้ำมันทอดไข่ เปรียบเทียบระหว่างน้ำมันหมู กับน้ำมันพืช ครูให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิม เรื่องสารอาหารในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ได้ ครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นทำให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ตลอดเวลา :tv15: :tv15:
โดย จินดาพร ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-04-24 21:19:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อสร้างความสนใจต่อนักเรียนที่ดี คุณครูจะมีการตั้งคำถามให้กับนักเรียนได้แสดงความเห็นคิดต่างๆ ซึ่งจะด้วยเหตุผลประกอบ และตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักสังเกตและคิดไปพร้อมๆกับสิ่งที่นักเรียนได้เห็นและได้สัมผัส คุณครูยังมีวิธีการในการสอนที่เป็นกันเองต่อนักเรียนทำใหนักเรียนมีความรู้สึกที่สนุก ไม่อึดอัด และการสอนของคุณครูยังได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการที่ดี เพราะจะทำให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนมากขึ้น จากที่ดิฉันได้ชมทำให้ดิฉันได้เทคนิคการสอนต่าง
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2012-04-24 21:38:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่นำเรื่องที่ใกล้ตัวมาใช้ในการเรียนการสอน และก้เป็นสิ่งที่สามารถนำมาเป็นสาระความรู้ไดอย่างมากมาย หลากหลายเรื่อง อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่นักเรียนให้ความสนใจมากด้วย ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการนำไข่มา การห่อด้วยกระดาษ การสังเกตไข่ที่นำมา การเปรียบเทียบไข่เป็ด ไข่ไก่ การเปรียบเทียบน้ำหนักของไข่ทั้งสองประเภท การเปรียบเทียบไข่ที่ต้มแล้วกับไข่ที่ยังไม่ได้ต้ม การเปรียบเทีบยน้ำมัน ประโยชน์ของน้ำมันแต่ละประเภท ซึ่งในเรื่องนี้ได้นำมาเปรียบเทียบกันสองประเภท คือน้ำมันหมูและน้ำมันพืช การลงมือ ทอดไข่ ถือว่าสิ่งเหล่านี้สามารถสอดแทรกความรู้เข้าไปได้ทุกเรื่อง ดีมากมาก เรื่องง่าย ๆ แต่ได้สาระดีเยี่ยม มากมายครบถ้วนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงด้วย ถือว่าเป็นความรู้ที่ชัดเจนและง่ายดายมาก ๆ ขอยกนิ้วให้ครูและนักเรียนนะครับ
โดย ระพี ใจเย็น (2012-04-24 21:50:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อสร้างความสนใจต่อนักเรียนที่ดี ครูจะมีการตั้งคำถามให้กับนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นมีเหตุผลประกอบ และตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนรู้จักสังเกตและคิดไปพร้อมๆ กับสิ่งที่นักเรียนได้เห็นและได้สัมผัส ครูมีวิธีการสอนที่เป็นกันเองต่อนักเรียนทำใหนักเรียนมีความรู้สึกที่สนุก ไม่อึดอัด และการสอนของครูยังได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติซึ่งวิธีนี้ถือเป็นการที่ดี เพราะจะทำให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนมากขึ้น เป็นการสอนที่เด็กมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการได้ดีการที่เด็กได้คิด ได้พูดโตัตอบ แสดงความคิดเห็นทำให้การเรียนน่าสนใจน่าติดตาม เด็กได้รับประสบการณ์ตรงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน :tv12:
โดย สำเร็จ บุญญาธิกุล (2012-04-25 12:02:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดิฉันได้ชมการสอนของคุรครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ เป็นการสอนที่ดีมากโดยการให้นักเรียนได้สังเกตความแตกต่างโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หู ตา จมูก ลิ้น และการสัมผัส โดยให้นักเรียนได้ดูและได้สัมผัสไข่ 2 ใบว่ามีความแตกต่างอย่างไร ทำให้นักเรียนได้รู้จักคิดและได้สังเกตความแตกต่างของไข่ทั้ง 2ใบ แล้วคุณครูโยนไข่ทำให้นักเรียนสังเกตว่าไข่จะหล่นหรือไม่ และคุณครูให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างระหว่างน้ำมันหมู กับมันพืชว่ามีความแตกต่างอย่างไร เป็นการฝึกการสังเกตที่ดีมากทำให้นักเรียนได้คิด ถือว่าเป้นการสอนที่ดีมาก และดิฉันสามารถนำไปใช้ในการสอนของดิฉันได้เป็นอย่างดี :tv01: :tv12:
โดย หายา โต๊ะประดู่ (2012-04-25 13:06:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีโดยครูใช้วิธีการทอดไข่มาใช้ในการสอนเด็ก เพื่อฝึกให้เด็กได้รู้จักการสังเกตในขั้นตอนการทำต่างๆ ทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีความสนุกสนาน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนนี้ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเอง ครูผู้สอนก็มีเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจทำให้เด็กรู้สึกตื่นเต้น่และสนุกมากขึ้น จากการที่เด็กได้ลงมือทำ ได้สัมผัส เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อเด็กได้เห็นภาพหรือได้ลงมือทำแล้วทำให้เด็กเกิดความรู้ด้วยตัวเอง รู้จักการแก้ปัญหา และเกิดความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นการฝึกฝนได้หลายทางทีเดียว ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า การที่ได้ลงมือทำนั้นทำให้เด็กเกิดความรู้มากกกว่าการที่เรียนอยู่ในห้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้น...ดิฉันขอสนับสนุนแนวคิดและการสอนแบบใหม่ขอให้ครูทุกคนสร้างสรรค์ความคิดดีๆแบบนี้ตลอดไปนะค่ะ :tv15:
โดย สุจิราภรณ์ อิทธิมะระ (2012-04-25 14:12:22) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีการวางแผนการสอน มีการเตรียมการสอน สื่อ อุปกรณ์ ที่พร้อมใช้ได้เป็นอย่างดี จัดกิจกรรมได้ดี มีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม ครูฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ทำให้นักเรียนสนใจตลอดเวลา การจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดค้นด้วยตนเอง ค้นคว้าหาเหตุผลแก้ปัญหาได้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ขอบคุณคุณครูที่นำสิ่งดี ๆ มาเป็นวิทยาทาน ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เปรียบเสมือนเวทีให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณจากใจ ขอให้ดำเนินการต่อไปเพื่ออนาคตทางการศึกษา :tv15: :tv02:
โดย วันเพ็ญ พานพิกุล (2012-04-25 15:32:44) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูสื่อการสอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร
กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ จึงใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย สิรดนัย บุญรัตน์ (2012-04-25 17:27:08) [แสดงความคิดเห็น]
ทักษะการสังเกตเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ในการบอกหรืออธิบายสิ่งที่สังเกตได้ ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด และเกิดคำถามหรือปัญหาที่นักเรียนสนใจศึกษาในลำดับต่อไป การนำไข่ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนรู้จักกันดีในฐานะที่เป็นอาหารที่หาง่าย ราคาถูก นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่เคยพบในชีวิตประจำวัน การเรียนจึงดูง่าย ใกล้ตัว เด็กๆก็จะนำทักษะการสังเกตไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-25 19:48:05) [แสดงความคิดเห็น]
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์โดยตรง ด้วยทักษะกระบวนการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นทักษะการสังเกตซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ เป็นการสอนที่เด็กมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการได้ดีการที่เด็กได้คิด แสดงความคิดเห็นทำให้การเรียนน่าสนใจน่าติดตาม เด็กได้รับประสบการณ์ตรงทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การจัดกิจกรรมครูผู้สอน คือผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้แทรกคุณธรรม และทักษะอื่นๆเช่น ภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะอย่างหลากหลาย ถือเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
โดย พนิตตา บัวขำ (2012-04-26 14:20:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องการสังเกตโดยใช้สื่อที่ใกล้ตัวเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกต ซึ่งเป็นการใช้สื่อที่หาได้ง่ายและนอกจากนี้คุณครูยังเน้นในเรื่องการคิดโดยจะใช้คำถามที่ช่วยกระตุ้นการคิดกับนักเรียนตลอดเวลา เช่น ทำไมต้องห่อไข่ด้วยกระดาษ เพราะอะไร หรือถามว่าแตกต่างกันอย่างไร สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่่ครูทุกคนควรช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นับเป็นแนวทางการสอนที่ดีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ ได้
โดย สุภาภรณ์ ชูศรีพัฒน์ (2012-04-26 18:32:12) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการโทรทัศน์ครู ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน1 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ การสอนของคุณครูมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เพลงที่นักเรียนสนใจ เพื่อให้นักเรียนตื่นเต้นมีความกระตือรือร้น คุณครูมีการตั้งคำถามให้นักเรียนได้แสดงความคีดเห็นต่างๆ สร้างกระบวนการคิด กระบวนการสังเกตุโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 เพื่อรวบรวมความคิดจากประสบการณ์ของนักเรียน สอนจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เป็นความรู้ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีความสุขทั้งครูและนักเรียน คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับครูทั่วประเทศ ขอบคุณมาก คะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-27 20:43:46) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์โดยตรง ด้วยทักษะกระบวนการเรียนการสอน ที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจกรรมของครูทำให้รู้สึกว่าการนำสิ่งใกล้ตัวมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนการสอน โดยสังเกตจากความร่วมมือของนักเรียน ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ทำให้เราได้รู้ว่า สิ่งใกล้ตัว ก็เป็นบทเรียนที่ดีได้
โดย ชูศรี ทองแดง (2012-05-01 20:10:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:08:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:08:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:09:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:09:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:11:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:11:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:12:11) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:13:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:13:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์จากการเรียนทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย นิภาพร เรือนแก้ว (2012-05-08 15:16:57) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ จึงใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการสอนนี้ผมจะทดลองนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน
โดย ศิริวัฒน์ พุดทอง (2012-05-08 23:38:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครู ตอนทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนนักเรียนเป็นสำคัญ ฝึกกระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต ได้คิด ได้พูดโตัตอบ แสดงความคิดเห็นทำให้การเรียนน่าสนใจน่าติดตาม นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เป็นอีกตอนหนึ่งของโทรทัศน์ครูที่ดีมาก ๆ
โดย ประดับ เอี่ยมละมัย (2012-05-14 14:17:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมการเรียนการสอนตอนทอดไข่พ้ฒนาการส้งเกตของคุณคจูธนัชพงศ์จัดกิจกรรมได้ดีมากทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียนก็จะสอดแทรกให้ผูเรียนฝูกการสังเกตโดยคุณครูจะใข้การตั้งคำถามให้นักเรียนตอบจากการใข้ทักษะการสังเกต นักเรียนได้ปฎิบัติจริงทุกคนมีส่วนร่วม เกิดความกระตือรึอล้น ทำให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจ ทุกคนได้พูด ได้โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นและที่สำค้ญเป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถนำไปใช้ในชีวิตตจริง และเชือมโยงความรู้ที่มีในขีวิตจริงกล้บมาสรุปเป็นความรู้ นับว่าเป็นตัวอย่างการสอนที่เป็นแบบอย่างที่ดีจะนำไปเป็นแนวการจัดกิจกรรม
โดย ลัดดา ตันอารีย์ (2012-05-16 01:13:26) [แสดงความคิดเห็น]
ทอดไข่พัฒนาการสังเกต การสังเกตเป็นหัวใจในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ดังนั้นครูควรให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการสังเกตจากการทอดไข่ โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการทำกิจกรรมต่างๆควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด ให้นักเรียนสังเกตกระดาษที่ห่อหุ้มไข่ นักเรียนสังเกตไข่จากภายนอกด้วยการสัมผัสด้วยมือ ดูจากตา แล้วให้บอกความแตกต่างของไข่ 2 ฟอง ที่นักเรียนได้สังเกต นักเรียนสังเกตนำมันที่ใช้ทอดไข่โดยใช้นำมันหมูและนำมันพืชแล้วใช้นิ้วแตะที่นำมันทั้ง 2 อย่าง แล้วนำไปถูที่กระดาษสังเกตที่กระดาษจะเห็นความแตกต่าง
โดย พยน เงินเศษ (2012-05-22 15:33:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์
กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ จึงใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล
โดย ศศิมากาญน์ ปัทมะ (2012-05-25 21:00:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครูตอนทอดไข่พัฒนาการสังเกตเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือทักษะการสังเกตซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฝึกการคิด การวิเคราะห์ ด้วยหลักการและเหตุผล นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นทำให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจจากหลักการนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนับเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมาก
โดย อัมพร พวงมะลิ (2012-05-26 20:52:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนนี้ดีมาก เด็กๆมีความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างสนุกสนาน ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีความสุขทั้งครูและนักเรียนค่ะ.ให้ดาวไปเลย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-07-07 10:19:18) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนนี้มากๆๆเลยค่ะ ทำไห่เด็กมีความสนใจ และรู้สึกสนุกไม่เบื่อ
โดย รัตนา นาคผ่อง (2012-07-10 21:42:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีใกล้ตัว นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์เป็นแนวทางในการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน ขอขอบคุณมากค่ะ
โดย พรนิภา วงษ์รัตนะ (2012-07-12 23:20:24) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ ที่นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ในการเรียนการสอน เพราะการทอดไข่นั้นเด็กส่วนใหญ่จะทำกันเป็น เป็นส่วนใหญ่
แต่เด็กไม่รู้จักสังเกต ครูนำมาทดลองให้เด็กเห็นและอธิบายถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-07-13 09:20:04) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากค่ะจะนำไปสอนเด็กๆบ้าง
โดย เรณู สุคนธชาติ (2012-11-19 20:23:08) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกมากค่ะจะนำไปสอนเด็กๆบ้าง
โดย เรณู สุคนธชาติ (2012-11-19 20:23:10) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ หนูชื่อนางสาวอภิชญา อินทร์ยงค์ขณะนีกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 หนูได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้กับ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน มีความสนใจการสอนของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรจากการชมตอน ทอดไข่พัฒนาการสังเกต ตอน 1 ของคุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชรนั้นทำให้มีแนวการสอนเกี่ยวกับการสังเกตให้นักเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อที่ง่ายแล้วยังเป้นสื่อที่เข้าใจ สนุก สอดแทรกเนื้อหา เพลง ให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิทยาศาสตร์
กระบวนการสังเกตเป็นพื้นฐานสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร รร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ จึงใช้การทอดไข่ มาฝึกพัฒนาทักษะการสังเกต ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการสังเกตในวิชาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่สังเกตความแตกต่างของไข่ ชนิดของน้ำมัน ความแตกต่างของกะทะ และรสชาดของไข่ต่าง ๆ ทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกต คิดวิเคราะห์ ประเมินผล :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อภิชญา อินทร์ยงค์ (2012-12-03 21:45:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv