thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1366
Rate :
 3.5
ความยาว : 06.59 นาที | Online : 2012-04-04  
    โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ  
    การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" โรงเรียน 8 สถานศึกษาแกนนำ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ, โรงเรียนสาธิตพัฒนา, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้), โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์), โรงเรียนจ่านกร้อง, โรงเรียน ธีระวัธน์บำเพ็ญ, โรงเรียนตะโหมด และโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย โครงการจิตอาสาที่มีเพื่อนครูผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ, นาวิน วิยาภรณ์, ผอ. สุเวคิน บุญฤทธิ์, ผอ. อาคม อ่อนพุทธา, ผอ.พรรณี สหเสวียนต์, ผอ.โกวิท บุญเฉลียว, ผอ. พนมวรรณ์ วุฒิสาร ฯลฯ  
     
Share |
 

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ถึงแม้ครูจะมีการอบรมมากมาย มีองค์ความรู้แต่ไมได้นำไปปฏิบัติจริง เพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาจิตอาสาให้กับครู ต้องทำให้ครูตระหนัก ถึงแม้โทรทัศน์ครูจะเอาซีดีให้มากมายก็ตาม เมื่อครูมีความตระหนัก การจะนำเอาโทรทัศน์ครูมาอย่างเป็นระบบก็จะมีความง่ายมากขึ้น
โดย เฟย ฤดีใจ (2012-04-04 13:45:11) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ได้ข้อคิดจากหลายท่าน รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ กล่าวว่านวัตกรรมของโทรทัศน์ครูช่วยส่งเสริมการเรียนรู้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศ,นายนาวิน วิยาภรณ์ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน คุณภาพผู้เรียนก็เกิดขึ้นได้แล้ว, ผอ.โกวิท บุญเฉลียว "ต้องสร้างความตระหนักให้กับครู" ,และจากผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการที่เสนอว่าจุดอ่อนคือครูไม่มีทักษะการใช้เทคโนโลยี,ต้องตั้งเป้าหมายครูทุกคนต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้จากโทรทัศน์ครู ด้วยยุทธศาสตร์การเรียนรู้จากโทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ขอบคุณครับสำหรับแนวคิดและแนวทางที่ทีมงานจิตอาสาให้กับพวกเราชาวโทรทัศน์ครู :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชยานนท์ มูลพิมพ์ (2012-04-05 05:21:57) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ เป็นโครงการที่ดีมาก ดิฉันจะนำวีดิทัศน์เรื่องนี้ฉายให้เพื่อนๆในกลุ่มสาระได้ชม และจะขอให้ทางฝ่ายวิชาการเผยแพร่ให้คณะครูทั้งโรงเรียนได้ชม และร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นร่วมกันกำหนดแนวทางในการใช้โทรทัศน์ครูพัฒนาการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ดิฉันเห็นด้วยกับ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ที่่ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลให้เสียเวลา หรือเงินทอง การเรียนรู้จาก TV ครู เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามหาศาลค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-05 09:55:37) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" นั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก ได้แนวคิดใหม่ๆ จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลายท่าน เช่น ผอ.โกวิท บุญเฉลียว ที่ข้าพเจ้ารู้จักเป็นอย่างดีเพราะ ข้าพเจ้าเคยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) การใช้โทรทัศน์ครูมาเป็นช่องทางในการพัฒนาระบบการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ครูหลายคนทั่วประเทศก็ได้นำแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในรายการโทรทัศน์ครูมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
โดย ยงยุทธ์ จันทิมา (2012-04-05 10:12:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ได้ข้อคิดในการ นำนวัตกรรมของโทรทัศน์ครูช่วยส่งเสริมการเรียนรู้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศ ,ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน คุณภาพผู้เรียนก็เกิดขึ้นได้ ,ต้องสร้างความตระหนักให้กับครู ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี ครูทุกคนต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้จากโทรทัศน์ครู สร้างยุทธศาสตร์การเรียนรู้จากโทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องตระหนักให้มาก คุณภาพจึงจะเกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง
โดย สุกัญญา พลวิก (2012-04-05 15:21:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์ โดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ได้ข้อคิดจากคำพูดของ ท่านนาวิน วิยาภรณื ที่ว่า ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เด็กก็จะมีคุณภาพ ดิฉันคงต้องปรับที่ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกและก็คงนำสิ่งดี ๆ ที่ดูจากโทรทัศน์ครูเพื่อนำไปปรับตัวเอง ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ
โดย บุษบา หาเรือนมิตร (2012-04-06 09:04:17) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" โรงเรียน 8 สถานศึกษาแกนนำ เป็นโครงการที่ดีที่มีผู้บริหารโรงเรียนเข้ามาเป็นแกนนำในการสร้างยุทธศาสตร์โรงเรียนโดยเน้นการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยใช้โทรทัศน์ครู อยากให้คุณครูทุกคนได้หันตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีความจำเป็นมากที่จะต้องช่วยกันปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน คุณภาพผู้เรียนก็เกิดขึ้นได้ ,ต้องสร้างความตระหนักให้กับครู ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี เหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป้นมากที่จะต้องให้ทุกคนเข้ามีส่วนช่วยกัน โดยเริ่มจากผู้บริหาร วางโครงสร้างในการพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์อย่างเป้นระบบ หากทำได้เช่นนั้น คุณภาพจะเกิดกับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง :tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-04-06 10:40:20) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" เป็นโครงการที่ดีมาก ควรขยายผลการประชุมดังกล่าวไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยนำโทรทัศน์ครูไปสื่อในการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันที่โรงเรียนยังไม่มีนโยบายการพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครู ทางโรงดรียนยังใช้วิธีการอบรมให้ครูอยู่ โดยเฉพาะการพัฒนาครูทั้งระบบซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ถ้าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาครูจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ครูใช้โทรทัศน์ครูไปพัฒนาตนเองและนักเรียน ก็น่าจะได้ประโยชน์และไม่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากแต่ครูก็ยังสอนเหมือนเดิม
โดย มณฑา ถนอมสิงห์ (2012-04-06 19:34:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้ทำให้ทราบว่าหลายๆฝ่ายกำลังต้องการที่จะนำโทรทัศน์ครูเข้ามาร่วมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการบริหารงานในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยากให้เชิญผู้บริหารโรงเรียนของผมไปนั่งฟังหรือแสดงนโยบายบ้างจัง เคยเห็นมีซีดีของโทรทัศน์ครูส่งมาที่โรงเรียนบ่อยๆ แต่ผมยังไม่เคยได้นำมาใช้เลย ในส่วนตัวกระผมก็ได้นำมา้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบ้างแล้ว เช่น แผนภูมิแบบก้างปลาเพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์ สิ่งที่เห็นคือเด็กๆมีการคิดได้อย่างมีระบบ และรวดเร็ว ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ดี ขอบคุณโทรทัศน์ครู
โดย สุริยา บัวหอม (2012-04-06 22:14:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทำงานร่วมกันของครูในโครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและตระหนักในความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคนิคหลาย ๆ ด้านเพื่อมาพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ของครูให้มากขึ้น และนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนที่สอนในโรงเรียน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น การนำสื่อโทรทัศน์ครูไปแนะนำเพื่อน ๆ ในบางตอนจะได้ประโยชน์แก่นักเรียนด้วย ขอบคุณมากค่ะ :tv15:
โดย ปทุมพร พุฒวันเพ็ญ (2012-04-07 17:44:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวคิดที่ดีมาก ที่กระตุ้นให้ครูในโรงเรียน นำสื่อโทรทัศน์ครูที่ได้รับแจกให้โรงเรียนอยู่ประจำ ไปศึกษา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง โดยเฉพาะครูที่ยังมีประสบการณ์สอนที่ยังไม่มากคือต่ำกว่า 5 ปี น่าจะมีประโยชน์เพิ่มพูนความรู้ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้นหากติดตามดูรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ไม่แน่นะ ครูใหม่ๆประสบการณ์น้อยๆดูและศึกษาอย่างต่อเนื่องอาจเก่งกว่าครูเก่าๆแก่ๆอย่างเราภายในเวลารวดเร็ว
โดย สมชาติ ไวคำ (2012-04-07 18:35:51) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครูยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ เป็นแนวคิดที่ดีมาก ที่กระตุ้นให้ครูในโรงเรียนปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครู เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สู่คุณภาพผู้เรียน อยากให้คุณครูทุกคนได้หันตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม หันมาพัฒนาตนเอง คุณภาพจะเกิดกับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง อย่างกว้างขวางโดยไม่ต้องเดินทางไปไกล ขอบคุณTV ครู ขอบคุณโทรทัศน์ครูผู้จุดประกายอันสูงส่งให้กับครูทุกๆคน
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-07 21:19:27) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ เป็นโครงการที่ดีมากใช้พัฒนาครูได้ทั่วประเทศ เพียงแต่ครูมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เปิดเรียนรู้ได้จากโทรทัศน์ครูโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปดูถึงประเทศเจ้าของกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างที่ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ กล่าวไว้ และครูต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง จึงจะเกิดการพัฒนา อย่างที่ ผอ.สุเวคิน บุญฤทธิ์ ผอ. โรงเรียนวัดกาดำ จ.สงขลา ให้ข้อคิดไว้ ผู้ทรงวุฒิอีก 2 ท่าน ผอ.โกวิท บุญเฉลียว ผอ. โรงเรียนบ้านคูเมือง จ.อุบลราชธานี และ ผอ. พนมวรรณ์ วุฒิสาร ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จ.เชียงใหม่ ได้ฝากข้อคิดไว้ว่า ครูหลายคนอบรมแล้วอบรมอีก ไม่เกิดความตระหนัก ไม่ได้เอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ ไม่มีประโยชน์ ความตระหนักเป็นนามธรรมทำให้เกิดขึ้นยากมาก จึงควรตั้งเป้าหมายว่าให้ครูทุกคนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบมีประโยชน์สามารถทำได้นั่นเอง
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-04-08 15:09:37) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ(รร ต้นแบบ)ให้เข้าร่วมกิจกรรมรร.ในเครือข่ายการพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการจัดประชุมในวันที่ 2 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ม.ทักษิณ โดยการประสานงานของอาจารย์อมลวรรณและท่าน ผองวินิจ ซุ้นสุวรรณ ผอ. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณโดยท่านวิทยากร คือ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้สร้างความตระหนักในเชิงพัฒนาแก่คณะครูทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ :tv17: :tv18: :tv15: :tv02:
โดย ชูสิน วรเดช ผอ.รร.สทิงพระชนูปถัมภ์ สพม.16 (2012-04-08 19:46:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการทำงานร่วมกันของครูในโครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและตระหนักในความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคนิคหลาย ๆ ด้านเพื่อมาพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ของครูให้มากขึ้น และนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนที่สอนในโรงเรียน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น การนำสื่อโทรทัศน์ครูไปแนะนำเพื่อน ๆ ในบางตอนจะได้ประโยชน์แก่นักเรียนด้วย นอกจากนั้นโครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครูยังเป็นแนวคิดที่ดีมาก ที่ช่วยกระตุ้นให้ครูนำสื่อไปศึกษา วิเคราะห์เพื่อที่จะปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนและโรงเรียนนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครู เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สู่คุณภาพผู้เรียนขอบคุณโทรทัศน์ครูผู้จุดประกายอันสูงส่งให้กับครูทุกๆคน
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-04-08 21:31:06) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสานี้ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ทำได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เริ่มจากการอบรมผู้บริหาร ครู เสร็จแล้ว สพป.นิเทศติดตามและประเมินผล จัดลำดับโรงเรียนจิตอาสา ผู้บริหารจิตอาสา ครูจิตอาสา เป็นระดับดีเด่น ดีและผ่านเกณฑ์ประเมิน ทำให้ครู ผู้บริหารตระหนักและดำเนินงานอย่างจริงจัง ส่งผลถึงนักเรียนและโรงเรียนในภาพรวม
โดย วิเศษ สารสัย (2012-04-09 12:45:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่รับชม "โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" ทำให้เข้าใจหลักการในการจัดทำโทรทัศน์ครูขึ้นมาเพื่อคุณภาพพของการศึกษาที่ยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมมารวมรวมไว้ให้ครูทุกคนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ และทำให้ครูหลายท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน ผมคิดว่าทางท่านผู้ใหญ่เล็งถูกแล้วที่จัดทำโทรทัศน์ครูขึ้นมา และยิ่งเมื่อเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกันทำก็ยิ่งซาบซึ้งอย่างยิ่งครับ
โดย วีระชาติ ศรีนิล (2012-04-10 00:02:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่รับชม "โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" ทำให้เข้าใจหลักการในการจัดทำโทรทัศน์ครูขึ้นมาเพื่อคุณภาพพของการศึกษาที่ยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมมารวมรวมไว้ให้ครูทุกคนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ และทำให้ครูหลายท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน ผมคิดว่าทางท่านผู้ใหญ่เล็งถูกแล้วที่จัดทำโทรทัศน์ครูขึ้นมา และยิ่งเมื่อเห็นทุกฝ่ายร่วมมือกันทำก็ยิ่งซาบซึ้งอย่างยิ่งครับ
โดย วีระชาติ ศรีนิล (2012-04-10 00:02:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชม ข้าเจ้ามีความคิดเห็นเหมือนคุณสายทิพย์ เม่นแต้ม คือโครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" โรงเรียน 8 สถานศึกษาแกนนำ เป็นโครงการที่ดีที่มีผู้บริหารโรงเรียนเข้ามาเป็นแกนนำในการสร้างยุทธศาสตร์โรงเรียนโดยเน้นการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยใช้โทรทัศน์ครู อยากให้คุณครูทุกคนได้หันตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีความจำเป็นมากที่จะต้องช่วยกันปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน คุณภาพผู้เรียนก็เกิดขึ้นได้ ,ต้องสร้างความตระหนักให้กับครู ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี เหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป้นมากที่จะต้องให้ทุกคนเข้ามีส่วนช่วยกัน โดยเริ่มจากผู้บริหาร วางโครงสร้างในการพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์อย่างเป้นระบบ หากทำได้เช่นนั้น คุณภาพจะเกิดกับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริงค่ะ
โดย ฉลวย เนียมทอง (2012-04-10 23:25:14) [แสดงความคิดเห็น]
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ เป็นนโยบายที่ดีสำหรับโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ มีการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยิน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ครูได้ปรับกระบวนการวิธีคิด ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เพราะปัญหาที่พบคือ ครูไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความเป็นจริง สื่อที่ใช้เป็นสื่อเก่าๆๆซ้ำๆๆ การศึกษาของโรงเรียนเอกชน พบว่ามีจุดแข็ง เพราะมีนโยบาย การบริหารจัดการที่ดี ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีสำหรับโทรทัศน์ครู เพื่อสู่เป้าหมายพัฒนาครูอย่างต่เนื่อง และเป็นระบบต่อไป
โดย นายสุนทร จอมพรรษา (2012-04-11 09:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับผอ.หลายๆท่านที่นำเสนอ โดยเฉพาะคำว่าครูต้องตระหนักในหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อให้ไปอบรมเป็น100 ครั้งแล้วไม่นำมาใช้ ไม่รู้จักหน้าที่อยากได้แต่รายได้เพิ่มก็สูญเสียงบประมาณในการพัฒนาประเทศ ขอชื่นชมผอ.โรงเรียนเอกชน"ธีระวัฒน์บำเพ็ญ" ที่ท่านไม่อยู่ในกรอบข้าราชการสามารถพัฒนาครูสู่นักเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ครไม่มีความรู้ อยู่ที่ครูไม่รู้หน้าที่ตนเองเพราะฉนั้นผู้ที่จะกระต้นให้ครูได้รู้หน้าที่คือผู้บริหารควรใส่ใจดูแลครูอย่างใกล้ชิดนิเทศห้อเรียนสมำเสมอใช้อำนาจการเป็นผู้บริหารให้เต็มรูปแบบ จริงจังกับการเรียนการสอนและการพัฒนาครู
โดย สุชาดา ยอดสุรางค์ (2012-04-12 05:30:56) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะพอได้ชมแล้ว ได้แนวคิดใหม่ๆ จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลายท่าน การใช้โทรทัศน์ครูมาเป็นช่องทางในการพัฒนาระบบการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ครูหลายคนทั่วประเทศก็ได้นำแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในรายการโทรทัศน์ครูมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
โดย เดือนรุ่ง น้อยกมล (2012-04-12 21:51:39) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ การมีโรงเรียน 8 โรงเรียนทั่วทุกภาคเข้ามาเป็นแกนนำ กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาครูร่วมกันเพื่อให้ครูได้ปรับวิธีคิด ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ดิฉันและครูที่สนใจได้นำแนวคิดการจัดกิจกรรมต่าง ๆในรายการโทรทัศน์ครูมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
โดย สายทอง สีนวล (2012-04-13 16:22:22) [แสดงความคิดเห็น]
ครูได้รับการอบรมในเรื่องการเรียนการสอน มาหลายครั้ง แต่เป็นการได้รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นนักวิชาการ น้อยครั้งที่จะได้รับจากคุณครูผู้สอนโดยตรง และอีกประการหนึ่งครู ครูไม่ได้เข้ารัีบการอบรมทุกคน จะมีบางคนที่ได้ไป จากการที่เข้ามาศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากโทรทัศน์ครู ในรายการต่าง ๆ ทำให้ทัศนคติ การจัดการเรียน เริ่มเปลี่ยนไป จากระยะเวลาที่ศึกษา บางรายการไม่ถึง 15 นาที ไม่ถึง ครึ่งชัวโมง ทำให้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ๆในการจัดบรรยากาศห้องเรียน สภาพแวดล้อม (ถ้าสังเกตดี ๆ จาก คลิป) ซึ่งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน การสอนของครูแต่ละคน ไม่ถึง 15 นาที เป็นการย่นย่อให้เห็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อคิด และรู้จักพื้นฐานของครูคนนั้น โดทรทัศน์ครูถือว่าเป็นสื่อในการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพที่ดีที่สุด ณ เวลานี้ เพราะ มีครูดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกกลุ่มสาระ ให้ครูได้ดูเป็นแบบอย่างได้ครั้งละมาก ๆ เป็นการใช้วิธีีการอบรมให้ความรู้ ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก ถ้า สสค. ร่วมกับโทรทัศน์ครู และ สมศ. โดยโทรทัศน์ครูทำหน้าที่อย่างปัจจุบันนี้ ให้ความรู้ ทักษะ การสอน การผลิตสื่อ แล้วให้ครูนำไปใช้ สสค. ติดตามว่าครูคนไหนนำการสอนจากโทรทัศน์ครูไปใช้และ้วเกิดประโยขน์ต่อเด็ก โดยให้ชุมชนเข้่าไปดูการสอน ถ้าดี คัดเลือกเป็นครูสอนดี สมศ. ก็นำไปประเมินด้านการพัฒนาตนเองของตัวครู ของโรงเรียน ของเขต จะเป็นการร่วมมือกันทำงานขององค์กร ทำให้เห็นความร่วมมืออย่างแท้จริง เพื่อเป็นแบบอย่างในการบูรณาการ ให้ครูได้เห็นของจริง และผลการประชุมเป็นอย่างไรบ้าง น่าจะมาเผยแพร่ให้ทราบบ้าง
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-04-15 08:53:07) [แสดงความคิดเห็น]
ครูได้รับการอบรมในเรื่องการเรียนการสอน มาหลายครั้ง แต่เป็นการได้รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นนักวิชาการ น้อยครั้งที่จะได้รับจากคุณครูผู้สอนโดยตรง และอีกประการหนึ่งครู ครูไม่ได้เข้ารัีบการอบรมทุกคน จะมีบางคนที่ได้ไป จากการที่เข้ามาศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากโทรทัศน์ครู ในรายการต่าง ๆ ทำให้ทัศนคติ การจัดการเรียน เริ่มเปลี่ยนไป จากระยะเวลาที่ศึกษา บางรายการไม่ถึง 15 นาที ไม่ถึง ครึ่งชัวโมง ทำให้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ๆในการจัดบรรยากาศห้องเรียน สภาพแวดล้อม (ถ้าสังเกตดี ๆ จาก คลิป) ซึ่งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน การสอนของครูแต่ละคน ไม่ถึง 15 นาที เป็นการย่นย่อให้เห็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อคิด และรู้จักพื้นฐานของครูคนนั้น โดทรทัศน์ครูถือว่าเป็นสื่อในการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพที่ดีที่สุด ณ เวลานี้ เพราะ มีครูดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกกลุ่มสาระ ให้ครูได้ดูเป็นแบบอย่างได้ครั้งละมาก ๆ เป็นการใช้วิธีีการอบรมให้ความรู้ ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก ถ้า สสค. ร่วมกับโทรทัศน์ครู และ สมศ. โดยโทรทัศน์ครูทำหน้าที่อย่างปัจจุบันนี้ ให้ความรู้ ทักษะ การสอน การผลิตสื่อ แล้วให้ครูนำไปใช้ สสค. ติดตามว่าครูคนไหนนำการสอนจากโทรทัศน์ครูไปใช้และ้วเกิดประโยขน์ต่อเด็ก โดยให้ชุมชนเข้่าไปดูการสอน ถ้าดี คัดเลือกเป็นครูสอนดี สมศ. ก็นำไปประเมินด้านการพัฒนาตนเองของตัวครู ของโรงเรียน ของเขต จะเป็นการร่วมมือกันทำงานขององค์กร ทำให้เห็นความร่วมมืออย่างแท้จริง เพื่อเป็นแบบอย่างในการบูรณาการ ให้ครูได้เห็นของจริง และผลการประชุมเป็นอย่างไรบ้าง น่าจะมาเผยแพร่ให้ทราบบ้าง
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2012-04-15 08:53:21) [แสดงความคิดเห็น]
น่าชื่นชมท่านผู้บริหารที่ได้มาร่วมกันคิดและระดมสมองในการที่จะทำให้เว็บโทรทัศน์ครูสามารถุใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากโดยส่วนตัวของผมมักจะนำคลิบวีดีโอและรูปแบบการสอนของอาจารย์บางท่านที่มีอยู่ในเว็บนี้ไปปรับปรุงใช้และนำไปเป็นแนวทางในการคิดที่จะหาวิธีสอนนักเรียนให้มีความรู้สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้จะไม่มีประโยชน์เลยหากครูและท่านผู้บริหารที่ไปร่วมเข้าประชุมครั้งนี้ไม่นำไปเผยแพร่ให้ครูที่โรงเรียนได้ทดลองใช้และนำความรู้ในเว็บโทรทัศน์ครูนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง :tv15: :tv17:
โดย วัฒนา ก้องแดนไพร (2012-04-16 12:13:36) [แสดงความคิดเห็น]
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่า สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ปรับวิสัยทัศน์ของครู ให้เหมาะกับสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความรู้มากมายที่ได้รับในการนำเสนอของโทรทัศน์ครูไทย จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความคิด แนวทางใหม่ๆ ในการเสริมความรู้ ความชำนาญกับครูไทย อยากให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติในส่วนของภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ครูเราทุกคนมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง จะศึกษาต่อไปเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งๆขึ้น
โดย ศรสิน จอมพรรษา (2012-04-17 11:40:04) [แสดงความคิดเห็น]
การท่ีได้ชมรายการของโทรทัศน์ครูทำให้ได้รับประโยชน์อย่างมากในการมาพัฒนาการเรียนการสอนแต่การท่ีเป็นครูเราควรมีความตระหนักในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและสร้างเสริมความคิดที่สร้างสรรเพื่อมาพัฒนาการเจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนการท่ีได้ดูรายการโทรทัศน์ครูทำให้ข้าพเจ้านำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้ดี และท่ีสำคัญถ้าผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนรวมกันก็จะทำให้เกิดความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายท่ีสร้างสรรค์สังคมครูมากขึ้นจะทำให้การศึกษาไทยก้าวหน้าและสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ
โดย นารินทร์ โทนปัน (2012-04-19 13:49:37) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ได้มีการรับชมในรายการโทรทัศน์ครูเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมเป็นอย่างมากเนื่องมาจากสามารถนำหลักและวิธีการของการสอนมาพัฒนาการสอนของตนเองให้มีการสอนที่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะการจัดรายการในโทรทัศน์ครูส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการจัดรายการที่มีความหลากหลายโดยนำหลักและกระบวนการมาใช้กับตนเองเป็นอย่างดีมากเลยทางด้านการจัดรายการโทรทัศน์จะเป็นการจัดสรรด้านความรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยถือได้ว่าเป็นการจัดระบบที่ดีมากหนทางที่ครูจะได้นำมาใช้ก็มีมากเช่นเดียวกัน
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-20 08:11:44) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะพอได้ชมแล้ว ได้แนวคิดใหม่ๆ จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลายท่าน การใช้โทรทัศน์ครูมาเป็นช่องทางในการพัฒนาระบบการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ครูหลายคนทั่วประเทศก็ได้นำแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในรายการโทรทัศน์ครูมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ปัญหาครูบางท่านไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิเตอร์อย่างนี้ไม่รู้ก็ต้องลองทำดูนะคะไม่ยากแล้วเราจะพบสิ่งที่ดี ๆๆๆ มาใช้ประกอบในวิชาชีพ
โดย บุญยิ่ง เจียระนัยปรีดา (2012-04-23 14:26:41) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากเลยที่เห็นโครงการแบบนี้ และเห็นด้วยที่ รศ. กล่าวว่า โ€œโทรทัศน์ครูโ€ เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมทั่วโลกที่ครูทั้งหลายสามารถศึกษาเป็นตัวอย่างได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ยิ่งได้เห็นผู้บริหารนำเสนอสิ่งที่เป็นจุดแข็งแล้ว โรงเรียนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาครูผู้สอนอย่างมาก โ€œโทรทัศน์ครูนี่แหละที่เป็นช่องทางที่ครูสามารถนำไปพัฒนาตนเองและการเรียนการสอนได้ ซึ่งครูจำเป็นต้อง ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโทรทัศน์ครู อันจะช่วยให้ครูปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับวีธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพผู้เรียนและสัมฤทธิผล
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2012-04-23 22:02:07) [แสดงความคิดเห็น]
คุณภาพการศึกษา อยู่ที่คุณครูปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีสอน เปิดใจกว้างยอมรับความจริง สามารถพัฒนาการศึกษาได้
โดย เฉลิมศรี หะวานนท์ (2012-04-24 19:59:48) [แสดงความคิดเห็น]
โลกในยุคปัจจุบัน ทำให้ครูมีช่องทางที่จะพัฒนาตนเองได้มากมายหลายทางขึ้น แต่ยังมีครูอีกไม่น้อยที่อยู่ท่างกลางของความขาดแคลน อยู่ท่ามกลางของความไม่ปลอดภัยทั้งทางชีวิตและทรัพย๋์สิน ซึ่งคุณครูเหล่านั้นต้องใช้ความอดทน ความพยายามอย่างยิ่งในการสอน ท่ามกลางบริบทสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลน ไม่มีความพร้อมที่จะรับรู้แม้แต่ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่ เราจะช่วยเพื่อนครูเหล่านั้นได้อย่างไรครับในเบื้องต้นคือก็ให้แต่ความอาทรหว่งใย เพราะท่ามกลางขุนเขาอันห่างไกล ยังมีครูไทยที่ยังยืนหยัดสู้ ต่อสู้กับความไม่รู้ของเด็กๆท่ามกลางขุนเขาอันห่างไกล โทรทัศน์ครูเป็นหนทางหนึ่งที่หยิบยืนความอาทรเหล่านี้ให้กับครูเพื่อเป็นอาวุธทางปัญญาต่อไป และให้ยิ่งยืนนานต่อไปด้วยครับ
โดย ธนนท์ มณีชัย (2012-05-01 13:58:04) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครูเป็นโครงการที่ดี ดูแล้วได้มองเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนมีจุดแข็งในการบริหารที่ดี แต่บางโรงเรียนยังขาดการเปลี่ยนแปลงที่ดี สนับสนุนความคิดที่ว่าครูอบรมมาตลอดอายุการเป็นครูแต่ไม่เห็นว่าจะถึงตัวเด็กมากน้อยเพียงใด การใช้จ่ายงบประมาณให้หมดไปแต่ละปี อาจตอบประกันคุณภาพการศึกษาได้ว่าได้มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ ด้านประกัน ด้านเทคนิคการสอน แต่ลืมคำนึงไปว่าสิ่งเหล่านั้นยังไม่ส่งผลถึงเด็กตามที่โครงการตั้งวัตถุประสงค์ไว้เพราะยังไม่มีการติดตาม ไม่มีการเปรียบเทียบ จึงทำให้ที่ผ่านมาใช้งบประมาณไม่ตรงจุดจริงๆ
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-05-01 21:22:09) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีทัศน์พบว่าโครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาหลายๆแห่งควรร่วมกันสร้างความตระหนักให้เกิดกับครู เพื่อที่ครูจะได้ศึกษาและนำเอาความรู้ที่ได้จากการชมทีวีครูมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ในสถานศึกษาแต่ละแห่งก็จะมีครูบางส่วนที่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนา แต่บางแห่งจะต้องสร้างความตระหนักกับครู ปัญหาของครูบางส่วนคืือมีภาระงานมาก ครูบางส่วนขาดปัจจัยในการพัฒนา ไม่ชำนาญการในการใช้คอมพิวเตอร์เลยไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้ครู ผู้บริหารร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ และหาทางแก้ไขร่วมกันน่าจะช่วยพัฒนาครูได้ดียิ่งขึ้น
โดย ช่อผกา มะทิตะโน (2012-05-03 09:33:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ เป็นโครงการที่ดีมาก ผมจะนำวีดิทัศน์เรื่องนี้ฉายให้เพื่อนๆในกลุ่มสาระได้ชม และจะขอให้ทางฝ่ายวิชาการเผยแพร่ให้คณะครูทั้งโรงเรียนได้ชม และร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นร่วมกันกำหนดแนวทางในการใช้โทรทัศน์ครูพัฒนาการบริหารการศึกษา โรงเรียนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาครูผู้สอนอย่างมาก โทรทัศน์ครูจึงเป็นช่องทางที่ครูสามารถนำไปพัฒนาตนเองและการเรียนการสอนได้ ซึ่งครูจำเป็นต้อง ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของโทรทัศน์ครู เพื่อให้ครูปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับวีธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพผู้เรียนและสัมฤทธิผล :tv15:
โดย พิทยา ศรีลาศักดิ์ (2012-05-25 15:19:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชม ข้าเจ้ามีความคิดเห็นเหมือนคุณสายทิพย์ เม่นแต้ม คือโครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" โรงเรียน 8 สถานศึกษาแกนนำ เป็นโครงการที่ดีที่มีผู้บริหารโรงเรียนเข้ามาเป็นแกนนำในการสร้างยุทธศาสตร์โรงเรียนโดยเน้นการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยใช้โทรทัศน์ครู อยากให้คุณครูทุกคนได้หันตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีความจำเป็นมากที่จะต้องช่วยกันปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน คุณภาพผู้เรียนก็เกิดขึ้นได้
โดย นราธิป พระวงศ์ (2012-06-28 08:04:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ เป็นโครงการที่ดีมากใช้พัฒนาครูได้ทั่วประเทศ เพียงแต่ครูมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เปิดเรียนรู้ได้จากโทรทัศน์ครูโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปดูถึงประเทศเจ้าของกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างที่ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ กล่าวไว้ และครูต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง จึงจะเกิดการพัฒนา อย่างที่ ผอ.สุเวคิน บุญฤทธิ์ ผอ. โรงเรียนวัดกาดำ จ.สงขลา ให้ข้อคิดไว้ ผู้ทรงวุฒิอีก 2 ท่าน ผอ.โกวิท บุญเฉลียว ผอ. โรงเรียนบ้านคูเมือง จ.อุบลราชธานี และ ผอ. พนมวรรณ์ วุฒิสาร ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม จ.เชียงใหม่ ได้ฝากข้อคิดไว้ว่า ครูหลายคนอบรมแล้วอบรมอีก ไม่เกิดความตระหนัก ไม่ได้เอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ ไม่มีประโยชน์ ความตระหนักเป็นนามธรรมทำให้เกิดขึ้นยากมาก จึงควรตั้งเป้าหมายว่าให้ครูทุกคนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบมีประโยชน์สามารถทำได้นั่นเอง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-30 13:18:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวคิดที่ดีมากค่ะถ้าครูทุกคนได้ชมรายการทีวีครูแล้วมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันจะทำให้ได้แนวคิดที่หลากหลาย :tv15:
โดย เพิ่มศรี ปลาทอง (2012-07-11 16:37:21) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดิฉันได้ชมโครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" โรงเรียน 8 สถานศึกษาแกนนำ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ, โรงเรียนสาธิตพัฒนา, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้), โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์), โรงเรียนจ่านกร้อง, โรงเรียน ธีระวัธน์บำเพ็ญ, โรงเรียนตะโหมด และโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย โครงการจิตอาสาที่มีเพื่อนครูผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ, นาวิน วิยาภรณ์, ผอ. สุเวคิน บุญฤทธิ์, ผอ. อาคม อ่อนพุทธา, ผอ.พรรณี สหเสวียนต์, ผอ.โกวิท บุญเฉลียว, ผอ. พนมวรรณ์ วุฒิสาร มีความชื่นชมรายการโทรทัศน์ครู
ที่ผลิตรายการดีดีเพื่อคุณครูทั่วประเทศ เยี่ยมจริงๆ
โดย เสาวภาคย์ กอบเกษ (2012-07-20 00:03:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบนั้นเป็นโครงการที่ดีมากใช้พัฒนาครูได้ทั่วประเทศ เพียงแต่ครูมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เปิดเรียนรู้ได้จากโทรทัศน์ครูซึ่งอยากให้คุณครูทุกคนได้หันตระหนักและให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีความจำเป็นมากที่จะต้องช่วยกันปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน คุณภาพผู้เรียนก็เกิดขึ้นได้ เหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป้นมากที่จะต้องให้ทุกคนเข้ามีส่วนช่วยกัน โดยเริ่มจากผู้บริหาร วางโครงสร้างในการพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์อย่างเป้นระบบ หากทำได้เช่นนั้น คุณภาพจะเกิดกับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-12 20:36:14) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มาก ไม่ต้องเสียเวลาที่ให้กับนักเรียนครูสามารถศึกษานอกเวลา เชิยชวนคุณครุเข้าชม นะค่ะ :tv02: :tv18:
โดย เรณู แก้วกำยาน (2012-08-23 16:49:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" เป็นโครงการที่ดีมาก ควรขยายผลการประชุมดังกล่าวไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยนำโทรทัศน์ครูไปสื่อในการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันที่โรงเรียนยังไม่มีนโยบายการพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครู ทางโรงดรียนยังใช้วิธีการอบรมให้ครูอยู่ โดยเฉพาะการพัฒนาครูทั้งระบบซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ถ้าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาครูจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ครูใช้โทรทัศน์ครูไปพัฒนาตนเองและนักเรียน ก็น่าจะได้ประโยชน์และไม่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากแต่ครูก็ยังสอนเหมือนเดิม
โดย พนิดา เพชรจวงจันทร์ (2012-08-25 15:01:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ เป็นแนวคิดที่ดีมากค่ะถ้าครูทุกคนได้ชมรายการทีวีครูแล้วมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันจะทำให้ได้แนวคิดที่หลากหลาย มีประโยชน์ไม่ต้องเสียเวลาที่ให้กับนักเรียนครูสามารถศึกษานอกเวลา
โดย ภัทชา แก้วพรหม (2012-09-02 22:01:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่เข้ามาศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากโทรทัศน์ครู ในรายการต่าง ๆ ทำให้ทัศนคติ การจัดการเรียน เริ่มเปลี่ยนไป จากระยะเวลาที่ศึกษา บางรายการไม่ถึง 15 นาที ไม่ถึง ครึ่งชัวโมง ทำให้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ๆในการจัดบรรยากาศห้องเรียน สภาพแวดล้อม (ถ้าสังเกตดี ๆ จาก คลิป) ซึ่งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน การสอนของครูแต่ละคน ไม่ถึง 15 นาที เป็นการย่นย่อให้เห็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อคิด และรู้จักพื้นฐานของครูคนนั้น โดทรทัศน์ครูถือว่าเป็นสื่อในการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพที่ดีที่สุด ณ เวลานี้ เพราะ มีครูดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกกลุ่มสาระ ให้ครูได้ดูเป็นแบบอย่างได้ครั้งละมาก ๆ เป็นการใช้วิธีีการอบรมให้ความรู้ ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก ถ้า สสค. ร่วมกับโทรทัศน์ครู และ สมศ. โดยโทรทัศน์ครูทำหน้าที่อย่างปัจจุบันนี้ ให้ความรู้ ทักษะ การสอน การผลิตสื่อ แล้วให้ครูนำไปใช้ สสค. ติดตามว่าครูคนไหนนำการสอนจากโทรทัศน์ครูไปใช้และ้วเกิดประโยขน์ต่อเด็ก โดยให้ชุมชนเข้่าไปดูการสอน แต่ในแต่บางแห่งจะต้องสร้างความตระหนักกับครู ปัญหาของครูบางส่วนคืือมีภาระงานมาก ครูบางส่วนขาดปัจจัยในการพัฒนา ไม่ชำนาญการในการใช้คอมพิวเตอร์เลยไม่สนใจใฝ่เรียนรู้ ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้ครู ผู้บริหารร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ และหาทางแก้ไขร่วมกันน่าจะช่วยพัฒนาครูได้ดียิ่งขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ต้องเก็บไปพิจารณา
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-09-08 10:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ การประชุมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู โดยการใช้โทรทัศน์ครูอย่างเป็นระบบ" เป็นโครงการที่ดีมาก ควรขยายผลการประชุมดังกล่าวไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยนำโทรทัศน์ครูไปสื่อในการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันที่โรงเรียนยังไม่มีนโยบายการพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครู ทางโรงดรียนยังใช้วิธีการอบรมให้ครูอยู่โดยเฉพาะการพัฒนาครูทั้งระบบซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ถ้าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาครูจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ครูใช้โทรทัศน์ครูไปพัฒนาตนเองและนักเรียน :tv17:
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-10-13 21:59:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการทำงานร่วมกันของครูในโครงการจิตอาสาเพื่อนช่วยครู ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและตระหนักในความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคนิคหลาย ๆ ด้านเพื่อมาพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ของครูให้มากขึ้น และนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนที่สอนในโรงเรียน การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น การนำสื่อโทรทัศน์ครูไปแนะนำเพื่อน ๆเป็นโครงการที่ดีมาก ควรขยายผลการประชุมดังกล่าวไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยนำโทรทัศน์ครูไปสื่อในการพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันที่โรงเรียนยังไม่มีนโยบายการพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครู ทางโรงดรียนยังใช้วิธีการอบรมให้ครูอยู่ โดยเฉพาะการพัฒนาครูทั้งระบบซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ถ้าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาครูจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ครูใช้โทรทัศน์ครูไปพัฒนาตนเองและนักเรียน
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-10-17 20:27:21) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv