thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2249
Rate :
 4.5
ความยาว : 15.20 นาที | Online : 2012-04-18  
    หน้าที่พลเมืองรุ่นเยาว์ คุณครูวีรนุช สรารัตนกุล รร.ยานนาเวศวิทยาคม  
    คุณครูวีรนุช สรารัตนกุล โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม จัดการเรียนการสอนเรื่อง หน้าที่พลเมือง โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ โดยนำข่าวพลเมืองดีมาเป็นการนำเข้าบทเรียน เพื่อเกิดสำนึกดี และจัดกิจกรรมกลุ่มสืบค้นประวัติของสถานที่ใดบริเวณรอบโรงเรียน เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เรื่องที่สนใจก็ลงไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลสอบถามจากบุคคลเก่าแก่ในบริเวณนั้น เมื่อได้ข้อมูลก็กลับมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟัง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แผ่นพับกระดาษ 9 ช่อง อ.วรรณิภา พูลสวัสดิ์
ชมเทคนิคการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้คิด วิเคราะห์ แล้วทำลงในสื่อการสอน แผ่นพับ 9 ช่อง เพิ่มเติม

เกม...นักสืบน้อย ครูศรัณย์พร ยินดีสุข รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
การเรียนสังคมฯ นักเรียนมักคิดว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำ แต่เทคนิคการสอน ผ่านกิจกรรมการสอน เกมนักสืบน้อย จะทำให้เด็กๆสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงความคิดได้ เพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ) อ.พิชชาภรณ์ อุ่นศิริ รร.เพิ่มวิทยา (ฉบับเต็ม)
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมกับคุณครูทุกกลุ่มสาระ เพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน อ.ประนอม คันสร รร.จ่านกร้อง
การสอนเรื่องของเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติ โดยขอข้อมูลจริง จากหน่วยงานของรัฐ ทำให้เด็กเห็นภาพของการทำงานจริง และเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย คุณครูนุจรี วาระนัง รร.แม่ใจวิทยาคม
ชมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนยึดมั่นปฏิบัติตนในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รู้จักรับผิดชอบต่องานร่วมกัน และเป็นการฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย แก้ปัญหาด้วยความคิด เพิ่มเติม

 
 
การเรียนการสอนน่าสนใจ เพราะคุณครูสอนโดยอาศัยยกตัวอย่างให้เด็กเห็นภาพ การสอนเรื่องการเป็นพลเมืองเป็นเรื่องที่ยากมาก การยกตัวอย่างทำให้เด็กสนใจและตระหนักในความสำคัญเพิ่มมากขึ้น การเริ่มต้นสอนให้เด็กเป็นพลเมืองดีมีความสำคัญมากในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากช่วยลดอาชญากรของประเทศลงได้ และช่วยให้เด็กสามารถรับผิดชอบต่อสังคมได้ และช่วยให้เด็กสามารถถ่ายทอดความเป็นพลเมืองดีต่อชุมชน ครอบครัว และสังคมได้อีกด้วย ทำให้ประเทศชาติสงบสุขได้
โดย ยุพา นิยมศิลป์ (2012-05-10 14:26:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู คุณครูวีรนุช สรารัตนกุล โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม จัดการเรียนการสอนเรื่อง หน้าที่พลเมือง โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ ดิฉันคิดว่า การจัดการเรียนการสอนจากวิดีโอตอนนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจักการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ที่ใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ จากพลเมืองดีในท้องถิ่น และสามารถนำกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะไปใช้ในสาระอื่นๆ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมทั้งวิชาอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย ขอบคุณมากคะ
โดย ดวงใจ เปลี่ยนศรี (2012-05-20 11:56:10) [แสดงความคิดเห็น]
ในเรื่องเป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากโดยการเรียนเป็นเรื่องของการได้เห็นภาพในเรื่องการสอนในวิชาหน้สาพลเมืองเป็นเรื่องที่ยากมากเช่นในเรื่องของการที่จะทำให้เด้กมีความลึกซึ้งในด้านของการเรียนในรายวิชานี้ในเรื่องของเริ่มต้นก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะมีความสำคัญในเรื่องของการที่พลเมืองจะนำไปปฏิบัติเมื่อมีพลเมืองที่เป็นพลเมืองดีประเทศก็จะมีความเจริญก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนจากวีดีโอชุดนี้จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนต่อไป
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-05-21 14:03:00) [แสดงความคิดเห็น]
หน้าที่พลเมืองรุ่นเยาว์ คุณครูวีรนุช สรารัตนกุล รร.ยานนาเวศวิทยาคม จัดกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก โดยใช้กระนวนการกลุ่ม นักเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นในการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ เช่นจากห้องสมุด จากอินเทอร์เน็ต จากการสัมภาษณ์บุคคลในเรื่องของพลเมืองดี นักเรียนได้ค้นหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนได้สนุกกับการสืบค้น เกิดความสามัคคีและเกิดความตระหนัก ถึงการเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถนำความดีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำความดีให้กับชุมชนและสังคมในท้องถิ่นของตนเองด้วย
โดย เพ็ญศรี เกียรติสุดาเกื้อกูล (2012-05-30 11:29:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ของคุณครูวีรนุช สรารัตนกุล โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม จัดการเรียนการสอนเรื่อง หน้าที่พลเมือง โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ โดยนำข่าวพลเมืองดีมาเป็นการนำเข้าบทเรียน เพื่อเกิดสำนึกดี และจัดกิจกรรมกลุ่มสืบค้นประวัติของสถานที่ใดบริเวณรอบโรงเรียน เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เรื่องที่สนใจก็ลงไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลสอบถามจากบุคคลเก่าแก่ในบริเวณนั้น เมื่อได้ข้อมูลก็กลับมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟัง ซึ่งจะเห็นว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของชุมชน ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่
โดย พัชรี แสงทอง (2012-05-30 12:26:35) [แสดงความคิดเห็น]
:tv05:
โดย ณัฐชา-เชื้อชาว (2012-06-17 23:29:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:
โดย วิยดา จงเทพ (2012-08-06 18:27:55) [แสดงความคิดเห็น]
ชมวิธีการสอนของคุณครูวีรนุช สรารัตนกุล โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ดีมากคะ จะนำไปปรับใช้ในการสอนของตนเองคะ
โดย พรทิพย์ อนุแสน (2012-11-17 07:18:38) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ใช้กระบวนการสอนได้เข้าใจง่ายมาก ทำให้เด็กๆได้มีกระบวนการคิด
โดย วิภูดา บัวสอน (2012-12-13 16:01:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคะ น่าสนใจ ตัวอย่างในเิชิงบวกปัจจุบันไม่ค่อยได้รับการนำเสนอสู่่สาธารณะชน คุณครูวีรนุช นำตัวอย่างที่ดีมาเป็นแบบอย่างและให้นักเรียนในค้นหาบุคคลตัวอย่างในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสาะแสวงหา และวิเคราะห์ถึงหน้าที่ของพลเมืองดี และเลือกสรรหา ดีมากคะ
โดย เพ็ญประภา ปิ่นอินทร์ (2013-01-29 16:24:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู คุณครูวีรนุช สรารัตนกุล โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม จัดการเรียนการสอนเรื่อง หน้าที่พลเมือง โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ ดิฉันคิดว่า การจัดการเรียนการสอนจากวิดีโอตอนนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการจักการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ที่ใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ จากพลเมืองดีในท้องถิ่น และสามารถนำกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะไปใช้ในสาระอื่นๆ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมทั้งวิชาอื่นๆ ได้ดีอีกด้วย ขอบคุณมากคะ
โดย ปรียาภัทร ปะโปตินัง (2013-10-15 10:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดิโอการสอน เรื่อง หน้าที่พลเมือง โดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นี้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ และความกระตือรือร้นในการเรียนโดยมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการนำเสนอข่าว พลเมืองดี ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเลือกใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงทำให้นักเรียนเกิดความสนุก ได้ลงพื้นที่จริง ได้ทำงานร่วมกัน เป็นการเปิดโลกกว้างส่งผลให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ เกิดการเรียนอย่างมีความหมาย คือ เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช้การการท่องจำ และนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง

:tv15:
โดย ศศิวิมล สุนันตะ (2015-03-31 22:39:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดิโอการสอน เรื่อง หน้าที่พลเมือง โดยใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นี้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ และความกระตือรือร้นในการเรียนโดยมีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการนำเสนอข่าว พลเมืองดี ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเลือกใช้ในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงทำให้นักเรียนเกิดความสนุก ได้ลงพื้นที่จริง ได้ทำงานร่วมกัน เป็นการเปิดโลกกว้างส่งผลให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้ เกิดการเรียนอย่างมีความหมาย คือ เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช้การการท่องจำ และนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง จึงนับว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมไปถึงวิธีการสอนแบบอื่นๆ ด้วย

:tv15:
โดย ศศิวิมล สุนันตะ (2015-03-31 22:42:58) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv