thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3330
Rate :
 4
ความยาว : 14.53 นาที | Online : 2010-11-28  
    การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์  
    สาขาการศึกษาสำหรับเด็ก ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยทางคณะได้จัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพื่อเป็นทั้งสถาบันในการค้นหาอัจฉริยะของเด็ก และยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นิสิตภาควิชาการศึกษาพิเศษ ด้านเด็กปัญญาเลิศสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงได้มากยิ่งขึ้น โดยมีผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์ เป็นผู้ดูแลและปลูกฝัง  
     
Share |
 

สร้างครูปฐมวัยด้วยหลัก Brain Based Learning (เมล็ดพันธุ์ครู)
คุณสมบัติสำคัญของครูปฐมวัย จะต้องมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดี มีความอ่อนโยน ละเมียดละไม ดร.นริสานันท์ จึงมุ่งพัฒนานักศึกษาปฐมวัยโดยใช้ทฤษฎี Brain Based Learning เพิ่มเติม

ใช้กิจกรรมนำการสอนภาษาไทย อ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ , อ.วีรยุทธ ประสมพงศ์
ปัญหาสองอย่างของการสอนภาษาไทยคือ ทัศนคติที่มองภาษาไทยน่าเบื่อ และเด็กมักขาดพื้นฐานที่ดีทางหลักภาษา เพราะมักอาศัยแต่การท่องจำเพียงอย่างเดียว เน้นการสร้างครูภาษาไทยพันธุ์ใหม่ที่ใช้ “กิจกรรมนำการเรียนรู้” ฝึกครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม

สอนเรียนเขียนอ่านด้วย EKKE มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนพัฒนศึกษา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ความสำคัญว่าการเรียนภาษาไทย ต้องเริ่มต้นจากขั้นหัดเรียนเขียนอ่านตั้งแต่ชั้น ป.1 เป็นพื้นฐานสำคัญ ชมเทคนิคการสอนที่เรียกว่า EKKE มี 4 ขั้นตอน ที่ครูสามารถสร้างกิจกรรมบูรณาการได้หลากหลาย เพิ่มเติม

ก้าวสู่ครูนักสื่อสารภาษาอังกฤษมืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เมล็ดพันธุ์ครู)
ปัญหาสำคัญของนักศึกษาครู ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ คืออาย และกลัวที่จะพูดผิด มาฟังเทคนิคโดยเริ่มจากขั้นตอนง่าย ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ไปจนถึงการพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
การผลิตครูพันธุ์เป็นหนทางหนึ่งเท่านั้นในการพัฒนาการศึกษาแต่ไม่ใช่คุณจะมองว่าครูที่อยู่ในระบบก่อนเป็นคนที่ด้อยกว่าแล้วจะไม่พัฒนาอะไรที่มันมีมากเกินไปเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งย่อมทำให้เกิดความไม่เป้นทำแน่นอน
โดย นายเอกราช นิลพัฒน์ (2010-12-07 09:40:09) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณค่ะ
โดย นางสาวแคทรียา จันทราอภิรักษ์ (2010-12-07 20:31:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความความสามารถ ครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้แสวงหาสิ่งใหม่ๆเสมอ
โดย ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย (2010-12-13 20:04:42) [แสดงความคิดเห็น]
ครูส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในระบบของตนได้ เพราะไม่สามรถคสบคุมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เนื่องจากไม่ได้เข้าถึงความคิดลักษณะนิสัยของนักเรียนแต่ละคน ในหนึ่งชั้นเรียนมีนักเรียนหลายคนซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนต้องมีนิสัยที่แตกต่างกันไปดังนั้นครูจึงต้องปรับตัวเป็นอย่างมากในการศึกษานักเรียนแต่ละคนเพื่อเข้าถึงสภาพปัญหา จิตใจ สภาพแวดล้อง รวมถึงลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดย นันท์ธิดา แจ่มเพ็ง (2010-12-21 14:55:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการตระหนักถึงผู้เรียนเพื่อให้มีศักยภาพมากที่สุด
โดย เบญจพร ขอนบุญนาค รหัส 53035263 คอมฯ ห้อง2 (2011-01-05 21:27:05) [แสดงความคิดเห็น]
ความเป็น ครู ต้องเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้เรียน เพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่ดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ
โดย นายธวัชชัย วุฒิชาติเกรียงไกร TELECOM_KMITL ปี 1 (2011-01-05 21:37:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นนำการเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาก เพราะได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่หากมีนักเรียนในลักาณะดังกล่าว
โดย ศุภกาญจน์ เสนะ (2011-01-11 13:54:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้นักเรียนได้มีคุณภาพ มีความรู้ และผลิตบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสาวเสาวณี สุริยกมลทิพย์KMITL (2011-01-15 11:32:51) [แสดงความคิดเห็น]
การค้นหานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทย เพื่อก้าวสู่สากล โดยเฉพาะในอาเซียนด้วยกัน ทุกวันนี้เด็กไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเขาว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร ตัวตนและความต้องการของเขาคืออะไรกันแน่ เพราะเท่าที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถชี้แนะเด็กได้เช่นกัน มีเด็กปัญญาเลิศหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียน เพราะการศึกษาในโรงเรียนที่ครูไม่เข้าใจเด็กอย่างแท้จริง เด็กจะกลายเป็นตัวปัญหาสำหรับครูบางคน หากไม่เข้าใจเด็ก แต่หากได้รับความเมตตาและความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว เราก็สามารถค้นพบแววอัจฉริยะรวมทั้งจัดการเรียนการสอน ให้โอกาสแก่เด็ก ประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาเด็กเหล่านี้ไปในทิศทางที่เขามีและเป็นได้อย่างตรงจุด ดิฉันเป็นครูและเป็นแม่ของลูก 3 คน คนสุดท้องเป็นลูกที่ไม่อยู่นิ่ง พูดมาก เขียนหนังสือไม่สวยโดคนคุณครูบ่นเสมอ ๆ แต่ได้รับความเมตตาและเข้าใจรวมทั้งให้โอกาสลูกได้เรียนรู้สิ่งที่ชอบ ทนกับพฤติกรรมของลูกเราได้ เข้าใจลูกส่งเสริมอัจฉริยภาพในสิ่งที่ลูกมีและสนใจ จนถูกค้นพบว่ามีแววนักวิทยาศาสตร์ สามารถสอบสสวท.ได้ตั้งแต่ป.3 และ ป.5 และสอบเข้าเรียนในโครงการอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ นี่งหากขาดครูที่เข้าใจและไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ พรวนดิน รดน้ำใส่ปุ๋ยต้นกล้าต้นนี้ก็คงจะเหี่ยวเฉาไป ขาดความภูมิใจในตัวเอง และเราคงขาดนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไปอีกหนึ่งคน จึงอยากฝากเพื่อนครูให้หันมาสนใจและร่วมสร้าง ร่วมดูแลเด็กเหล่านี้ค้นให้พบว่าเป็นเลิศด้านใดใน 8 ด้านและช่วยกันพัฒนาให้เป็นทั้งคนดีและคน เก่ง เพื่อว่าเราจะได้มีกำลังคนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ข้อความจาก ประวีณ์นุช วงศ์เพชรอักษร (2011-01-15)
โดย ประวีณ์นุช วงศ์เพชรอักษร (2011-01-15 15:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์และการค้นหานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ระดับสากล ให้เป็นผู้มีความเก่งและมีความสามารถ ครูจึงต้องเป็นผู้มีความรู้แสวงหาสิ่งใหม่ๆเสมอ ให้กับนักเรียน
โดย วระเดช แฝงสีคำ KMITL_TELECOM ปี 1 (2011-01-19 22:26:36) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาน่าสนใจมาก มีประโยชน์กับครูมาก
โดย วิลาสินี ปิยะรัตน์วนกุล (2011-01-20 08:47:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ ช่วยฝึกประสบการณ์ให้กับนิสิตด้วย : D
โดย Vipada K (2011-02-17 12:03:28) [แสดงความคิดเห็น]
ครูพันธ์ใหม่เพิ่งเกิด ท่านลืมครูคุรุทายาทไปแล้วหรือ ลืมพวกเขาหรือยัง ครูพันธ์ใหม่ได้ทุนเรียน กระทั่ง ปริญญาโท แต่ครูพันธ์เก่าที่ดี (คุรุทายาท) ที่เรียนมหาวิทยาลัยได้เขาก็น่าจะมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเช่นกัน หรือว่าลืมเขาไปแล้ว,,,,,,,,,,,,,,,,,
โดย ann (2011-02-22 16:03:10) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ^^
โดย ปัจจรีย์ เชิมชัยภูมิ (2011-04-02 10:19:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ เป็นนักศึกษาครูปีที่หนึ่ง พอได้ดูรู้เลยว่าครูต้องทำยังไงมีคา่สำหรับนักเรียนมากแค่ไหน ครูและโรงเรียนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาสำหรับนักเรียนและทำให้เรารู้ว่าครูต้องมีประสิทธิ์ที่ภาพที่ดีใฝ่รู้ นักเรียนก็จะออกมาเป็นนักเรียนทีมีคุณภาพ...
โดย กิตติยา ชนะมาร (2011-06-27 12:29:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการพัฒนาให้กับครูอีกด้านและเป้นการรู้จักเด้กนักเรียนเป็นรายบุคคล ในกรณีนี้เด็กที่มีแววก็ต้องการพัฒนา เห็นด้วยนะตะที่ให้เด้กกลุ่มนี้มีการดูแลและพัฒนาเพื่อต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ไม่อยากให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากผู้อื่น
โดย พนิดา สมัยคมสัน (2011-09-10 21:10:58) [แสดงความคิดเห็น]
ครู มาจากคำว่า โ€œครุโ€ แปลว่า หนัก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษกำหนดให้บุคคลที่ทำหน้าที่ในการ สืบทอด และถ่ายทอด องค์ความรู้จากภายนอกที่มองเห็น ความรู้จากภายใน อีกทั้งทำความรู้ให้กระจ่าง และเป็น ผู้มีหน้าที่ สร้างบุคคลให้มีคุณภาพทั้งวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นกัลยาณมิตร ขอเป็นกำลังใจให้ครูพันธุ์ใหม่ทุกคนต้องมีความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพครู มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการแสวงหาความรู้ การสอบถาม มีความเข้าใจในโครงสร้างของสาขาวิชาที่ตนเป็นผู้สอน และสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เนื้อหาวิชาเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
โดย อภิญญา เจริญชนม์ (2011-10-22 11:40:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีทัศน์ เรื่อง การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์ ทำให้ได้ทราบแนวทางและกระบวนการการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ แต่ในปัจจุบันการค้นหาเด็กที่มีปัญญาเลิศนั้นยังไม่มีการส่งเสริมและพัฒนามากเท่าที่ควร ครูส่วนใหญ่ก็จะสอนตามที่ตนเองเคยๆ สอนมา แต่เด็กที่เป็นปัญญาเลิศนั้นมีความต้องการพิเศษมากกว่านักเรียนปกติทั่วไป ถึงแม้จะมีการเริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษในรูปแบบต่างๆ แล้ว แต่วิธีการสอนห้องปกติกับห้องพิเศษก็ยังไม่แตกต่างกันมากนัก นอกจากวิชาเรียนที่พิ่มมากขึ้น ดังนั้นการค้นหาเด็กปัญญาเลิศเป็นสิ่งสำคัญ
โดย สุริยา บัวหอม (2011-10-22 12:39:07) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหามีประโยชน์กับเด็กที่จะเป็นครูมากศึกษาเกี่ยวกับวิจัย
โดย อุสมานี ดอเล๊าะ (2012-01-14 21:59:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากครับ
โดย พีรพล บงค์บุตร (2012-02-29 09:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
คุณภาพมากค่ะ ได้เห็นกระบวนการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ที่จะต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง ๕ ประการ ทั้งออกแบบการสอน ออกแบบกิจกรรม เขียนแผนการสอน ค้นหาและวินิจฉัยพฤติกรรมเด็ก เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ครูที่มีประสบการณ์การสอนเมื่อได้ชมโทรทัศน์ตอนนี้ก็จะได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้เคยเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเรียน เป็นการสร้างตระหนักถึงบทบาทของครูในภาวะปัจจุบัน
แม้ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของการสร้างครูพันธ์ใหม่ คุณครูรุ่นเก่า ๆก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน การนำไปใช้สู่ห้องเรียน อาจจะนำไปใช้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเพื่อการแนะแนวศึกษา เพื่อแนะแนวทางการประกอบอาชีพ หรือเพื่อหาสาเหตุของนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียน...ด้วยความชื่นชอบและชื่นชมค่ะ

:tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ภาทิพ ศรีสุทธิ์ (2012-04-09 15:54:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการพัฒนาครูที่มีคุณภาพออกสู่สังคม จากกระบวนการที่ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์ ใช้สอนว่าที่คุณครู ให้ได้ฝึกประยุกต์ใช้เนื้อหาสาระจากการเรียนในห้องเรียนกับเด็กนักเรียนห้องอัจฉริยะจริงๆ นอกจากนี้ยังได้ฝึกเขียนแผนการสอนซึ่งดัดแปลงจากแผนปกติให้มีความเข้มข้นขึัน, ฝึกสังเกตพฤติกรรม, ฝึกการใช้จิตวิทยาในการกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมในตัวเขาออกมาให้มากที่สุด ฯลฯ นอกจากนี้วิดีโอนี้ยังให้ข้อคิดอีกว่าการเป็นครูควรจะรู้วิชาชีพอย่างแท้จริงและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา

:tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย โชติกา สงคราม (2012-04-17 22:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีทัศน์ เรื่อง การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์ ทำให้ได้ทราบแนวทางและกระบวนการการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ มีเด็กปัญญาเลิศหลายคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียน เพราะการศึกษาในโรงเรียนที่ครูไม่เข้าใจเด็กอย่างแท้จริง เด็กจะกลายเป็นตัวปัญหาสำหรับครูบางคน หากไม่เข้าใจเด็ก แต่หากได้รับความเมตตาและความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว เราก็สามารถค้นพบแววอัจฉริยะรวมทั้งจัดการเรียนการสอน ให้โอกาสแก่เด็กมีการปฏิบัติจริง และครูต้องลงไปคลุกคลีกับเด็กทำให้เด็กได้เกิดความรู้เพื่อจะได้มีการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
โดย นิเวช รอดบำเรอ (2012-04-21 08:55:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
การที่จะทำนักเรียนทั้งห้องเรียนไปพร้อม ๆ กันมีความรู้ไปพร้อม ๆ กันก็จัดว่าอยากแล้วยิ่งถ้าจะทำให้เด็กนักเรียนเป็นอัจฉริยะยิ่งยากมาก แต่ เพื่อก้าวสู่สากล โดยเฉพาะในอาเซียนด้วยกัน ทุกวันนี้เด็กไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเขาว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร ตัวตนและความต้องการของเขาคืออะไรกันแน่ และครูส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้ อยู่ในระบบของตนได้ เพราะไม่สามรถควบคุมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เนื่องจากไม่ได้เข้าถึงความ นักเรียนทุกคนมีจุดเด่นของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ดังนั้นครูควรดึงจุดเด่นของเด็กมาเสริมพัฒนา และซ่อมจุดด้อย
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-21 23:09:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวิดีทัศน์ เรื่อง การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์ ทำให้ได้ทราบแนวทางและกระบวนการการพัฒนาเด็กปัญญาเลิศ แต่ในปัจจุบันการค้นหาเด็กที่มีปัญญาเลิศนั้นยังไม่มีการส่งเสริมและพัฒนามากเท่าที่ควร ครูส่วนใหญ่ก็จะสอนตามที่ตนเองเคยๆ สอนมา แต่เด็กที่เป็นปัญญาเลิศนั้นมีความต้องการพิเศษมากกว่านักเรียนปกติทั่วไป ถึงแม้จะมีการเริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษในรูปแบบต่างๆ แล้ว แต่วิธีการสอนห้องปกติกับห้องพิเศษก็ยังไม่แตกต่างกันมากนัก นอกจากวิชาเรียนที่พิ่มมากขึ้น ดังนั้นการค้นหาเด็กปัญญาเลิศเป็นสิ่งสำคัญ
โดย นูรวาฮีดา อัลฮาซานี (2012-04-24 21:49:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์ สาขาการศึกษาสำหรับเด็ก ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ มีคุณภาพมากค่ะ ที่จะต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง ๕ ประการ ทั้งออกแบบการสอน ออกแบบกิจกรรม เขียนแผนการสอน ค้นหาและวินิจฉัยพฤติกรรมเด็ก เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ครูที่มีประสบการณ์การสอนเมื่อได้ชมโทรทัศน์ตอนนี้ก็จะได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้เคยเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเรียน เป็นการสร้างตระหนักถึงบทบาทของครูในภาวะปัจจุบัน
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-31 11:54:28) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังที่มีการสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์ สาขาการศึกษาสำหรับเด็ก ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยทางคณะได้จัดตั้ง โ€œศูนย์อัจฉริยภาพโ€ ขึ้นมา เพื่อเป็นทั้งสถาบันในการค้นหาอัจฉริยะของเด็ก และยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นิสิตภาควิชาการศึกษาพิเศษ ด้านเด็กปัญญาเลิศสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงได้มากยิ่งขึ้น โดยมีผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์ เป็นผู้ดูแลและปลูกฝัง ประทับใจตรงที่มีการวัดแวว และสนับสนุนให้มีการแสดงพฤติกรรมอย่างเป็นธรรมชาติ
โดย สุภาวรรณ์ พิศดาร (2012-10-10 19:21:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่ดีน่าสนใจ ต้องขอบคุณทีมงานของ มศว. ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา
โดย ฉัตรวิไล อินคง (2012-11-11 21:27:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
การที่จะทำนักเรียนทั้งห้องเรียนไปพร้อม ๆ กันมีความรู้ไปพร้อม ๆ กันก็จัดว่าอยากแล้วยิ่งถ้าจะทำให้เด็กนักเรียนเป็นอัจฉริยะยิ่งยากมาก แต่ เพื่อก้าวสู่สากล โดยเฉพาะในอาเซียนด้วยกัน ทุกวันนี้เด็กไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเขาว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร ตัวตนและความต้องการของเขาคืออะไรกันแน่ และครูส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้ อยู่ในระบบของตนได้ เพราะไม่สามรถควบคุมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เนื่องจากไม่ได้เข้าถึงความ นักเรียนทุกคนมีจุดเด่นของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป ดังนั้นครูควรดึงจุดเด่นของเด็กมาเสริมพัฒนา และซ่อมจุดด้อย
โดย ส.ต.ต. พันธกิจ จารจรรยาวงศ์ (2014-07-09 00:36:43) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv