thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > สุขศึกษาและพลศึกษา
เพศศึกษา 360 องศา : รู้จักตัวเอง รู้ทันเรื่องเพศ คุณครูอธิวัฒน์ มะมิง รร.นนทรีวิทยา
ชมแนวร่วมใหม่ ของครูที่สอนวิชาเพศศึกษารอบด้าน หลังจากได้รับการอบรม ส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้ได้มาก และรอบด้านยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : ก้าวย่าง (ใหม่) อย่างเข้าใจ คุณครูมณีรัตน์ สายจันทร์ รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ชมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านอย่างเต็มรูปแบบ และการนำความรู้ด้านเพศศึกษารอบด้านไปสอดแทรกอยู่ในชั่วโมงแนะแนว เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 1 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูเอื้อมพร บัวถนอม, คุณครูสุมาลี เวียงเตา รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ชมว่าการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล โดยการนำเพลง และกิจกรรมสนุกๆ มาสร้างสรรค์ในการสอน ส่วนชั้น ป.1 – ป. 6 เป็นการนำแผนการสอนระดับมัธยมมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัยของนักเรียน เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : "เรื่องเพศ" การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตอน 2 คุณครูอนุธิดา สุวรรณรัตน์, คุณครูอู่แก้ว ชาลีชัย, รร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
(ตอนต่อ) ในระดับมัธยม ชมว่าทางโรงเรียนที่เริ่มสอนเพศศึกษารอบด้านตามแผนอย่างเข้มข้น และเต็มรูปแบบ สามารถส่งผลให้ปัญหาด้านชู้สาว และนักเรียนออกกลางคันลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : "เพศศึกษารอบด้าน" สานสัมพันธ์จากครูสู่เด็ก คุณครูรานี หังสวนัส, คุณครูกิจติศักดิ์ ศรีสังวาล, คุณครูนันทยา เชื้อทอง รร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
ชมการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้าน โดยจัดได้ 20 คาบใน 1 ภาคเรียน หลังจากสอนมา 1 ปี มีการประเมินผล เด็กตอบรับดี กล้าพูดกล้าถาม และกล้าปรึกษากับคุณครูในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : สอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วม คุณครูวรางคนา ดอนไธสง, คุณครูสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย รร.ปากช่องพิทยาคม
มาชมวิธีแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันจากเรื่องชู้สาว และท้องในวัยเรียน โดยการนำหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านเข้ามาในโรงเรียน ใช้ชื่อว่า "วิชาเพศศึกษา" นอกจากเด็กๆแล้ว มีการอบรมให้กับผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนด้วย เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : วัยใสรู้ทันสื่อ คุณครูธีระวัฒน์ หนูขาว รร.พิบูลอุปถัมภ์
หลังการอบรม ชมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน โดยเปิดเป็นวิชาเพิ่มเติมในชื่อวิชา "สุขภาพวัยใส" โดยการใช้เกม และกิจกรรมนันทนาการเข้ามาประยุกต์ให้แผนการสอนสนุก และมีสีสันมากขึ้น เพิ่มเติม
เพศศึกษา 360 องศา : ครูเพศศึกษาคนใหม่ คุณครูธิมาพร ดำรงภูมิ รร.เสสะเวชวิทยา
ชมแนวทางของโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน ครูใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมจากองค์การแพธ มาชมการจัดกิจกรรมการสอนหัวข้อ "สัมผัสดี สัมผัสไม่ดี" ให้กับเด็กๆ เพิ่มเติม
เรียนรู้สุขศึกษาในสังคมออนไลน์ คุณครูสุมน คณานิตย์ รร.สตรีวิทยา 2
วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่มีชั่วโมงเรียนเพียงแค่ 1 คาบ ต้องหาวิธีการที่จะมีการจัดการได้ครอบคลุมทุกอย่าง จึงคิดใช้เรื่องของสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นตัวเสริมในเรื่องของการเรียน เพิ่มเติม
ความสุขศึกษา คุณครูบรรเจิด นิจอภัย
การให้ความรู้นักเรียน ให้มองเห็นความสำคัญของสุขภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดสุขนิสัยที่ดี ในการที่จะดูแลตนเองและครอบครัว เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv