thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) ดูทั้งหมด
การอ่าน
กะลาหรรษา คุณครูปทุมรัตน์ สีธูป รร.บ้านโป่งเก้ง
ชมเทคนิคการส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการอ่าน โดยการแต่งนิทาน ผูกเรื่องราวใกล้ตัวผสมผสานธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำไปสู่การทำกิจกรรมที่สนุกสนานเหมาะสมตามวัย เพิ่มเติม
ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์)
ชมการใช้กิจกรรมต่างๆ "ต่อปาก ต่อคำ"และ "ฮัมเพลง" ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย โครงสร้างประโยค กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การเขียน
Uncut Classrooms : เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มเล็ก ตอน 3 คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนภาษาไทย ในการต้อนรับเปิดเทอมใหม่ของเด็กป.1 เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็ก ๆ ในชั้นเรียน โดยเสริมทักษะการเขียน พูด กล้ามเนื้อมัด และศิลปะ ในการทำหนังสือวิจัยเล่มเล็ก เพิ่มเติม
เที่ยวไปในบ้านเรา คุณครูบุปผา ล้วนเล็ก รร.บ้านท่าฝาง
ชมเทคนิคการฝึกทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน จากชุมชนท้องถิ่นของตัวเอง ผ่านการออกแบบการเรียนรู้โดยการฝึกใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำวัน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การฟัง การดู และการพูด
ศาลากลางน่ายล คุณครูระพิน สวนปาน
ชมแนวทางการสอนเรื่องกลอนแปด ฉันทลักษณ์ ที่ทำให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด ทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีทักษะการแก้ปัญหา เพิ่มเติม
ครูผู้ช่วยระดับประถมศึกษา : ช่วยเสริมการเรียนภาษา - Primary TAs : Language Support
ชมบทบาทของครูผู้ช่วย ในการกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูดภาษา การแบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อเกิดการเรียนรู้ การวางแผน และการทำงาน ร่วมกับครูผู้สอน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
หลักการใช้ภาษาไทย
นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม
สนุกกับภาษาไทย อ. รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร
แนะเทคนิคการแก้ปัญหาความเบื่อหน่ายของเด็กๆ ที่มีกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย ของ อาจารย์ รัชเก้า ลิ้มลิขิตอักษร โรงเรียน เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv