thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาต่างประเทศ ดูทั้งหมด
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม Outdoor Speaking อ.กฤตญา มะลิเครือ
เทคนิคการสอนโดยให้เด็กประถม ทำกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เพื่อเสริมทักษะของ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพิ่มเติม
How to make Thai Salad? คุณครูปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์
การสอนภาษาอังกฤษ โดยการสอนให้รู้ว่าการเรียงประโยคในภาษา หรือการจัดระบบโครงสร้างภาษาให้เห็นอย่างชัดเจน ผ่านกิจกรรมการทำส้มตำ (Thai salad) นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ และรูปประโยคบอกขั้นตอน มีการแสดงวิธีทำส้มตำ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม
Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
English Day ที่ เซกา คุณครูวรัทดล ไชยตาแสง รร.อนุบาลเซกา
แนวทางการออกแบบการเรียนการสอน ที่นำความรู้จากการร่วมดูงานกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากประเทศอังกฤษ มาถ่ายทอดให้นักเรียนด้วยกิจกรรม "English Day" สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนักเรียนรักวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น เพิ่มเติม
แต่งประโยคจากอุทกภัย คุณครูเพชราวรรณ วงษ์เพชร รร.อนุบาลชลบุรี
สถานการณ์อุทกภัยสามารถนำไปประยุกต์ สอดแทรกแผนการเรียนรู้เข้าไปได้ทั้งความรู้ และสาเหตุที่เกิดอุทกภัยในแง่คิดต่างๆ รวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวนำมาให้นักเรียนฝึกแต่งประโยค และยังเห็นเป็นรูปธรรมได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv