thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ( STS ) เรื่อง บรรยากาศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ( STS ) เรื่อง บรรยากาศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1 ) ขั้นสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม ( STS ) เรื่อง บรรยากาศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80 / 80 2 ) ขั้นใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ( STS ) 3 ) ขั้นประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ( STS ) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเนิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง แบบแผนการวิจัยคือ One Group Pretest โ€“ Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ( STS ) แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( x ฬ… ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และสถิติทดสอบวิลคอกซัน จับคู่เครื่องหมายตำแหน่ง
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ( STS )
เรื่อง บรรยากาศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นสื่อประสม ประกอบด้วย ชื่อชุด คำชี้แจงโครงสร้างชุด คู่มือสำหรับครู คู่มือสำหรับนักเรียน มีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1 ) ขั้นสืบค้น 2 ) ขั้นแก้ปัญหา 3 ) ขั้นสร้างสรรค์ 4 ) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 5 ) ขั้นนำไปปฏิบัติจริง ผลการพิจารณาความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พบว่ามีความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และผลการหาประสิทธิภาพ พบว่ามีประสิทธิภาพ 85.23 / 82.22
2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ( STS ) เรื่อง บรรยากาศ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ( STS ) พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.21
โดย สุดาทิพย์ สืบเพ็ง (2017-03-01 02:16:24)
:tv02:
ศุภกิตติ์ ไชยขันธ์ (2017-08-13 05:59:05)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv