thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
The Effects of Learning Activity on Statistics and Basic Data Analytics based on Progressivism for the Secondary Students

วิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์ Witwisit Kesornsit
นักศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, Graduate Student, Mathematics Education, Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองสำหรับพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเทคนิคการเรียนรู้ตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมโดยเน้นการทดลอง และการลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะการฝึกแก้ปัญหา เน้นการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน เน้นความรับผิดชอบ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ถ้าเด็กเป็นฝ่ายกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมและริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเป็นผู้คอยแนะนำและจัดเตรียมประสบการณ์ ไม่เน้นเนื้อหาวิชา แต่มุ่งให้เด็กพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการรู้เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่กำหนดโดยคาดหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนมากกว่าร้อยละ 80 (4) เพื่อทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับผลรวมแต่ละภาคเรียน และ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการรู้จำนวน 3 บท แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.29 และ 0.80 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.21 และ 0.83 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเรื่องสถิติและข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการสำรวจความคิดเห็นโดยการทำโพล ผู้วิจัยได้ทำการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 2 ภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2558-2559 โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ห้องเรียน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสำหรับแต่ละห้องเรียนที่ใช้ในการทดลอง สำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และผลรวมเฉลี่ยทุกภาคเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับแต่ละห้องเรียนที่ใช้ในการทดลอง สำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และผลรวมเฉลี่ยทุกภาคเรียน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน

ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการรู้เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.50/81.25 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกห้องเรียน สำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และผลรวมเฉลี่ยทุกภาคเรียน (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกห้องเรียน สำหรับผลรวมเฉลี่ยแต่ละภาคเรียน และผลรวมเฉลี่ยทุกภาคเรียน (4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละภาคเรียนไม่มีความแตกต่างกันเต็มที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ (5) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยเทคนิคการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงมีความพึงพอใจรวมอยู่ในดับมากที่สุด

คำสำคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้ ; สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ; การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ; พิพัฒนาการนิยม

This current experimental research was to develop the learning activity on Statistics and Basic Data Analytics based on Progressivism. The research was to design learning activity focused on experiment learning, learning by doing and especially solving problems. -- focused on cooperation rather than competition. -- focused on the responsibility of children and child-centered teaching. The instructors are a guide and experience for the students. The purposes of this research were (1) to develop learning activity and study the result of using the learning activity plans to achieve the criteria setting E1/E2 as 80/80 (2) to study the learning achievement scores between before and after using the learning activity plans (3) to study the learning achievement scores after using the learning activity plans more than 80 percentage (4) to study the learning achievement scores for each semester and (5) to study the studentsโ€™ satisfaction towards the learning activity on Statistics and Basic Data Analytics based on learning by doing technique. The instrument used in this study were: (1) the 3 lesson plans, (2) the test of learning achievement whole difficulty values ranged between 0.29 and 0.80, discrimination power values ranged between 0.21 and 0.83, entire reliability coefficient was 0.81, and (3) a form for measurement of satisfaction whole entire reliability coefficient was 0.90. The contents used in this research consists Data and Statistics, Basic Data Analytics, and Polls follow the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). The sample of this study was 3 classrooms of grade 5 and repeat experiment for 2 semesters.

The results were as follows: (1) The efficiency criteria of the learning activity on Statistics and Basic Data Analytics based on learning by doing technique was 87.50/81.25 (2) The studentsโ€™ learning achievement after the learning activity plans was significantly higher than those of before at 0.05 level significance for each class, for each semester and total of each semester (3) The studentsโ€™ learning achievement after the learning activity plans was significantly more than 80 percentage at 0.05 level significance for each class, for each semester and total of each semester (4) The studentsโ€™ learning achievement after the learning activity plans was significantly different for each semester and (5) The studentsโ€™ satisfaction towards the learning on Statistics and Basic Data Analytics based on learning by doing technique as a whole was at highest level

Keywords : Learning Activity ; Statistics and Basic Data Analytics ; Learning by Doing ; Progressivism
โดย วิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์ (2018-05-20 02:41:12)
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามปรัชญาพิพัฒนาการนิยมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
https://witwisitkesornsit.wordpress.com/2017/08/08/learning-activity/
วิชญ์วิสิฐ เกษรสิทธิ์ (2018-05-20 03:10:19)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv